Bevezető gondolatok:

Az idő a Bibliában kétféle módon tapasztalható meg: kronosz – a múló órák, percek, másodpercek szigorú mechanizmusa. Kairosz – az alkalmas, a minőségi, az Isten jelenlétében töltött idő (v. ö. amikor Jézus magával viszi Péter, Jánost és Jakabot a megdicsőülés hegyére). Magyar nyelvünk is „beszédesen” megkülönbözteti: az idő múlik (visszafordíthatatlan folyamat, nem léphetsz kétszer ugyanabba a patakba), ill. telik, azaz teljességre jut, teljes kört ír le, be- és kiteljesedik. Az egyházi évet adventtől adventig számítjuk. Október-november hónapok ennek az évkörnek záró, ill. kezdőpontjai. Protestánsok számára kiemelkedik a reformáció emlékünnepe, valamint az újborért való hálaadás, katolikus testvéreink számára a mindenszentek ünnepe. Egyformán emlékezünk elhunyt szeretteinkre a halottak napján, és egyformán várjuk az Úr Jézus eljövetelét adventben.

 

Visszacsatolás a múlt havi segédanyaghoz: (KCS+CS)

Ha már ismeritek a Biblia könyveit, ill. ezek sorrendjét, tanuljátok meg a szentírási részek egyezményes rövidítését, ill. a bibliai igékre történő hivatkozás módját. Vannak bizonyos eltérések annak függvényében, hogy a katolikus vagy protestáns bibliafordítást használjuk, de ezeket könnyű észben tartani, nem jelentenek gondot. [1. Függelék]

Jegyzet: Miből adódnak ezek az eltérések? Két okból: Mózes öt könyvét hagyományosan szokták úgy is említeni, mint: Teremtés, Kivonulás, Léviták, Számok, Második Törvénykönyv (ezeket megtalálod a Károli-Bibliában is). Ugyanakkor egyes próféták héber nevének az átírása miatt, pl. a protestánsoknál Ézsaiással, katolikusoknál Izajással találkozunk.

Cetlikre írjátok fel a rövidítéseket, és két csapatban vagy párokat alkotva gyűjthettek pontokat minden helyes válasz után.

1 Móz 3,15 = Mózes első könyve, harmadik részének tizenötödik verse.

Mt 1,21 = Máté [írása szerinti] evangélium első részének huszonegyedik verse.

2 Pt 3,8 = Péter apostol második levele, harmadik részének nyolcadik verse.

1 Móz / Ter
2 Móz / Kiv
3. Móz / Lev
4 Móz / Szám
5 Móz / MTörv
Józs
Bír
Ruth
1 Sám
Hag / Ag
Zak
Mal
Mt
Mk
Lk
Jn
ApCsel

2 Sám
1 Kir
2 Kir
1 Krón
2 Krón
Ezd
Neh
Eszt
Jób
Róm
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1 Tessz

Zsolt
Péld
Préd
Én
Ézs / Iz
Jer
JSir / Siral
Ez / Ezsd
Dán
2 Tessz
1 Tim
2 Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak
1 Pt

Hós / Oz
Jóel / Jo
Ám
Abd
Jón
Mik
Náh
Hab
Zof / Szof
2 Pt
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Júd
Jel

2. Bibliai történet: az angyali üdvözlet.

FORRÁS: http://refpedi.hu/hatteranyagok/ADVENT.pdf

2.1. Olvassuk el: Lk 1,26-38

2.2. Szituációs játék: (CS+F) valaki este váratlanul betoppan. A) Rokon, b) barát, c) csapatvezető, d) lelkész, stb. Hogy reagál a család a váratlan vendégre? Hogyan fogadja? Örömöt vagy vitát vált ki?

2.3. Fényből hitre: (KCS) Hogyan jut el Mária az angyal megjelenésétől az engedelmességig?

FÉNY – LÉNY – LÁNY – LÁT – HÁT – HIT

Alkothatunk kiegészítendő mondatokat:

Mária szobáját mennyei ……….. töltötte be.

Egy csodálatos ………………., egy angyal állt előtte.

Mária egyszerű, fiatal ……………. volt.

Tudta, hogy Isten hírnöke az, akit ……….

Odafordult ……… az angyalhoz.

Isten ajándékaként fogadta gyermekét, mert erős volt benne a …………..

3. Adventi naptár: (KCS+CS+F)

FORRÁS: https://oraterv.hu/advent/adventi-naptar-otlet-10/

Készítsétek el a képen látható adventi naptárt! [2. Függelék]

Kellékek: 24 db ruhaszárító csipesz, kartonlap, filctoll, cukorkák.

Nagyobbak számára: nézzétek át az alábbi táblázatot, amely a Jézusra vonatkozó messiási próféciákat összesíti, s írjatok fel mindegyik csipeszre 1 igehelyet. Így minden nap kikereshetsz és elolvashatsz egy Jézus személyéhez kapcsolód ígéretet a Bibliából az adventi idő alatt.

http://igemorzsa.hu/profecia/messias/konyvenkent.html

4. Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Általános műveltség. (CS)

Nevét szokás Károlinak is írni. Eredeti neve: Radicsics volt. Nagykárolyban született 1529 körül, Göncön hunyt el 1592-ben. Munkája nemcsak a magyar reformáció számára örökbecsű, hanem az egyetemes magyar kultúrtörténet szempontjából is megkerülhetetlen érték. Övé ugyanis az első, teljes terjedelmében megmaradt (s így elterjedt) magyar nyelvű bibliafordítás. Ma már tudjuk, létezett egy jó száz évvel korábbi, teljes magyar fordítás, az ún. Huszita Biblia, amelyet a Moldvába menekült magyar huszita papok, Pécsi Tamás és Újlaki Bálint készítettek el. Azonban ennek csak egyes részei kerültek elő különböző kódexekből. Károlyi 1586-ban kezdte el a fordítást, nem egyedül dolgozott, munkatársai is voltak. A nyomtatást 1589-ben kezdték meg, 1590-ben fejezték be Vizsolyban. Ezalatt kb. 7-800 Biblia készült. 2412 oldalas és 6 kg súlyú. Szokás Vizsolyi Bibliának is nevezni.

Játék: 1) Becslés: mennyi az a 6 kg? Rakjátok össze különféle tárgyakból, s utána mérjétek le! 2) Kié a legkisebb, ill. legnagyobb méretű Biblia az őrsben? Hozzátok el a foglalkozásra, mérjétek le mérlegen, ill. mérőszalag segítségével.

5. Versek. (CS+F)

A fenti témákhoz kapcsolódnak a következő versek: Reményik Sándor – A fordító. Ady Endre: A pócsi Mária. [3. Függelék]

Olvassátok fel őket (akár egyénileg, csendességben, akár hangosan az őrsi foglalkozáson), aztán beszélgessetek az alábbi témákról: 1) Az alázat: mit jelent? Erény vagy gyengeség? Mikor érezted, hogy képes voltál alázatos lenni? Hogyan jelenik meg az alázat Károlyi Gáspár életművében? Hogyan ad példát nekünk az alázatból Mária, Jézus édesanyja? 2) Angyali érintés: van olyan, hogy nem tudjuk megmagyarázni, egyszer csak megérint minket Isten. Amikor nem is számítunk rá. Mikor sírtál utoljára? Mi az, amit tisztelhetünk egymás felekezetében, vallásosságában?

REMÉNYIK SÁNDOR: A fordító
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva
Félig őt vinni, félig vele menni.
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

ADY ENDRE: A pócsi Mária

Ma Máriától jönnek a szívek,
Ma Mária-kép minden durva lábnyom.
Szívemben sír a pócsi Mária
Egy őszies, emlékes délutánon.

„Óh, Mária” – mindig új-új csapat
Énekel a poros, tarlott mezőkön,
Ezek hozzák magukkal a hitet
S porfelhőben fölöttük ez a nő jön.

Óh, Mária, Pócson is lakozó
Regina Vitae és maga az Élet,
Itt, Érmindszenten, útra készülőn,
Ma, csúf napomon, Veled hadd beszélek.

Egy idő óta megnőtt a szívem
S a szép bűnöktől keservesen tiszta
S most hirtelen csak Tégedet keres
Egy szüzetlen és bűnös kálvinista.

Tegnap volt az oláh Mária-nap,
Tegnap temettem minden élet-rangot
S ma jönnek meg a pócsi búcsúsok
S ma táncolnak a kicsi, móc harangok.

Hogy ki vagyok, ma kezdem sejteni:
Rossz ébredő és sokat próbált fekvő,
Az Életnek rosszul nősült veje,
Vallástalan és nőtlen, öreg vő.

Ma kell kihúzni a szomorú tőrt,
Melyet az Élet szívembe belévert,
Ma felejtek el minden igazat
S ma bocsátok el minden régi némbert.

Ma tudom, hogy csak Mária maradt,
Szívemet most már csak Mária lássa
S e Mária nem régi fancsali,
De mindennek egyesítő, nagy mása.

Mária a nagy, fehér jégtorony,
Mária a zászlóknak szent zászlója,
Mária a mennyei paripa,
Ha vágtatván visszaköszönök róla.

„Óh, Mária” – hallga – giling-galang,
”Óh, Mária” – és mégis ez a minden:
Ma érkeznek Pócsról a búcsúsok
S processziók én rossz idegeimben.

Óh, Mária, ma már azt üzenem
Azoknak, akik halálomra lesnek:
Úgy kívánja a pócsi Mária,
Maradjak meg magamhoz érdemesnek.

Ma egyszerűbb, emberibb a dolog,
Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni:
Egy Mária, még hogyha pócsi is,
Pogányokkal is tudhat jól beszélni.

Mikor már minden hit-húr elszakadt
S az emberben a barátja se hisz már,
Jön Mária s Pócsról a búcsúsok,
Jön a szívünk, múltunk és játszva visz már.

Ma már hiszem: nagy döntés vár reám,
Legyőzni mindent, mi ellenem támadt,
Mutatni egy példátlan életet
S nem bocsátni el az én Máriámat.

Óh, Mária, ma úgy zeng a szívem
Mint szűz-nyövő, bátor diák-koromban:
Akkor lehet akárki is vitéz,
Ha a hite és már mindene romban.

Most érkeznek a pócsi búcsúsok,
Szívem s őszi, száz diák-lelki emlék,
Giling-galang, ének, Ősz, Mária:
Lesz Mária és életem is lesz még.

„Óh, Mária” – jön a te életed,
Hozzák messze, szilágyfalvi oláhok,
Most jönnek már az édes babonák,
Most jönnek az igazándi morálok.

Óh, Mária, most jön a hazudó,
Igazi és Halált-incselő Élet,
Óh, Mária, Élet, giling-galang,
Áldassál, hogy ma találkoztam véled.

6. Vitafórum. (CS+F):

Válasszatok ki egy bibliai szereplőt (pl. Péter, Dávid, Zákeus, stb.) A következő őrsi foglalkozásra tanulmányozzátok az illető életét a Bibliából. Majd „fogjátok perbe”: az őrs egyik fele lesz a védelem, a másik a vád képviselője. Tárgyaljátok meg az „ügyet” kulturált vita keretében. Bírónak kérjétek fel a csapatvezetőt vagy a csapat lelki nevelőjét! A bíró megállapíthatja egy körben hány másodperc felszólalási időt engedélyez egy-egy embernek, ill. csendet parancsolhat a teremben. Fontos, hogy az érvek legyenek logikusan felépítve, állításaitok objektív adatokra épüljenek, ne vágjatok egymás szavába, hallgassátok meg a másik tábor véleményét, stb.

1. függelék

1 Móz / Ter
2 Móz / Kiv
3. Móz / Lev
4 Móz / Szám
5 Móz / MTörv
Józs
Bír
Ruth
1 Sám
Hag / Ag
Zak
Mal
Mt
Mk
Lk
Jn
ApCsel

2 Sám
1 Kir
2 Kir
1 Krón
2 Krón
Ezd
Neh
Eszt
Jób
Róm
1 Kor
2 Kor
Gal
Ef
Fil
Kol
1 Tessz

Zsolt
Péld
Préd
Én
Ézs / Iz
Jer
JSir / Siral
Ez / Ezsd
Dán
2 Tessz
1 Tim
2 Tim
Tit
Filem
Zsid
Jak
1 Pt

Hós / Oz
Jóel / Jo
Ám
Abd
Jón
Mik
Náh
Hab
Zof / Szof
2 Pt
1 Jn
2 Jn
3 Jn
Júd
Jel

2. Bibliai történet: az angyali üdvözlet.

FORRÁS: http://refpedi.hu/hatteranyagok/ADVENT.pdf

2.1. Olvassuk el: Lk 1,26-38

2.2. Szituációs játék: (CS+F) valaki este váratlanul betoppan. A) Rokon, b) barát, c) csapatvezető, d) lelkész, stb. Hogy reagál a család a váratlan vendégre? Hogyan fogadja? Örömöt vagy vitát vált ki?

2.3. Fényből hitre: (KCS) Hogyan jut el Mária az angyal megjelenésétől az engedelmességig?

FÉNY – LÉNY – LÁNY – LÁT – HÁT – HIT

Alkothatunk kiegészítendő mondatokat:

Mária szobáját mennyei ……….. töltötte be.

Egy csodálatos ………………., egy angyal állt előtte.

Mária egyszerű, fiatal ……………. volt.

Tudta, hogy Isten hírnöke az, akit ……….

Odafordult ……… az angyalhoz.

Isten ajándékaként fogadta gyermekét, mert erős volt benne a …………..

3. Adventi naptár: (KCS+CS+F)

FORRÁS: https://oraterv.hu/advent/adventi-naptar-otlet-10/

Készítsétek el a képen látható adventi naptárt! [2. Függelék]

Kellékek: 24 db ruhaszárító csipesz, kartonlap, filctoll, cukorkák.

Nagyobbak számára: nézzétek át az alábbi táblázatot, amely a Jézusra vonatkozó messiási próféciákat összesíti, s írjatok fel mindegyik csipeszre 1 igehelyet. Így minden nap kikereshetsz és elolvashatsz egy Jézus személyéhez kapcsolód ígéretet a Bibliából az adventi idő alatt.

http://igemorzsa.hu/profecia/messias/konyvenkent.html

2. függelék
4. Károlyi Gáspár, a bibliafordító. Általános műveltség. (CS)

Nevét szokás Károlinak is írni. Eredeti neve: Radicsics volt. Nagykárolyban született 1529 körül, Göncön hunyt el 1592-ben. Munkája nemcsak a magyar reformáció számára örökbecsű, hanem az egyetemes magyar kultúrtörténet szempontjából is megkerülhetetlen érték. Övé ugyanis az első, teljes terjedelmében megmaradt (s így elterjedt) magyar nyelvű bibliafordítás. Ma már tudjuk, létezett egy jó száz évvel korábbi, teljes magyar fordítás, az ún. Huszita Biblia, amelyet a Moldvába menekült magyar huszita papok, Pécsi Tamás és Újlaki Bálint készítettek el. Azonban ennek csak egyes részei kerültek elő különböző kódexekből. Károlyi 1586-ban kezdte el a fordítást, nem egyedül dolgozott, munkatársai is voltak. A nyomtatást 1589-ben kezdték meg, 1590-ben fejezték be Vizsolyban. Ezalatt kb. 7-800 Biblia készült. 2412 oldalas és 6 kg súlyú. Szokás Vizsolyi Bibliának is nevezni.

Játék: 1) Becslés: mennyi az a 6 kg? Rakjátok össze különféle tárgyakból, s utána mérjétek le! 2) Kié a legkisebb, ill. legnagyobb méretű Biblia az őrsben? Hozzátok el a foglalkozásra, mérjétek le mérlegen, ill. mérőszalag segítségével.

5. Versek. (CS+F)

A fenti témákhoz kapcsolódnak a következő versek: Reményik Sándor – A fordító. Ady Endre: A pócsi Mária. [3. Függelék]

Olvassátok fel őket (akár egyénileg, csendességben, akár hangosan az őrsi foglalkozáson), aztán beszélgessetek az alábbi témákról: 1) Az alázat: mit jelent? Erény vagy gyengeség? Mikor érezted, hogy képes voltál alázatos lenni? Hogyan jelenik meg az alázat Károlyi Gáspár életművében? Hogyan ad példát nekünk az alázatból Mária, Jézus édesanyja? 2) Angyali érintés: van olyan, hogy nem tudjuk megmagyarázni, egyszer csak megérint minket Isten. Amikor nem is számítunk rá. Mikor sírtál utoljára? Mi az, amit tisztelhetünk egymás felekezetében, vallásosságában?

3. függelék

REMÉNYIK SÁNDOR: A fordító
Károli Gáspár emlékezetének

Alkotni könnyebb: a szellem szabad,
A képzelet csaponghat szerteszét,
Belekaphat a felhők üstökébe,
Felszánthatja a tenger fenekét,
Virágmaggal eget-földet bevethet,
Törvénnyé teheti a játszi kedvet,
Zászlóvá a szeszélyt, mely lengve lázad,
S vakmerőn méri Istenhez magát…
Az alkotás jaj, kísértetbe is visz.
A fordítás, a fordítás – alázat.
Fordítni annyit tesz, mint meghajolni,
Fordítni annyit tesz, mint kötve lenni,
Valaki mást, nagyobbat átkarolva
Félig őt vinni, félig vele menni.
Az, kinek szellemét ma körülálljuk,
A Legnagyobbnak fordítója volt,
A Kijelentés ős-betűire
Alázatos nagy gonddal ráhajolt.
Látom: előtte türelem-szövétnek,
Körül a munka nehéz árnyai:
Az Igének keres magyar igéket.
Látom, hogy küzd: az érdes szittya nyelv
Megcsendíti-e Isten szép szavát?
És látom: győz, érdes beszédinek
Szálló századok adnak patinát.
Ó, be nagyon kötve van Jézusához,
Félig ő viszi, félig Jézus őt.
Mígnem Vizsolyban végül megpihennek,
Együtt érve el egy honi tetőt.
Amíg mennek, a kemény fordítónak
Tán verejtéke, tán vére is hull,
De türelmén és alázatán által
Az örök Isten beszél – magyarul.

ADY ENDRE: A pócsi Mária

Ma Máriától jönnek a szívek,
Ma Mária-kép minden durva lábnyom.
Szívemben sír a pócsi Mária
Egy őszies, emlékes délutánon.

„Óh, Mária” – mindig új-új csapat
Énekel a poros, tarlott mezőkön,
Ezek hozzák magukkal a hitet
S porfelhőben fölöttük ez a nő jön.

Óh, Mária, Pócson is lakozó
Regina Vitae és maga az Élet,
Itt, Érmindszenten, útra készülőn,
Ma, csúf napomon, Veled hadd beszélek.

Egy idő óta megnőtt a szívem
S a szép bűnöktől keservesen tiszta
S most hirtelen csak Tégedet keres
Egy szüzetlen és bűnös kálvinista.

Tegnap volt az oláh Mária-nap,
Tegnap temettem minden élet-rangot
S ma jönnek meg a pócsi búcsúsok
S ma táncolnak a kicsi, móc harangok.

Hogy ki vagyok, ma kezdem sejteni:
Rossz ébredő és sokat próbált fekvő,
Az Életnek rosszul nősült veje,
Vallástalan és nőtlen, öreg vő.

Ma kell kihúzni a szomorú tőrt,
Melyet az Élet szívembe belévert,
Ma felejtek el minden igazat
S ma bocsátok el minden régi némbert.

Ma tudom, hogy csak Mária maradt,
Szívemet most már csak Mária lássa
S e Mária nem régi fancsali,
De mindennek egyesítő, nagy mása.

Mária a nagy, fehér jégtorony,
Mária a zászlóknak szent zászlója,
Mária a mennyei paripa,
Ha vágtatván visszaköszönök róla.

„Óh, Mária” – hallga – giling-galang,
”Óh, Mária” – és mégis ez a minden:
Ma érkeznek Pócsról a búcsúsok
S processziók én rossz idegeimben.

Óh, Mária, ma már azt üzenem
Azoknak, akik halálomra lesnek:
Úgy kívánja a pócsi Mária,
Maradjak meg magamhoz érdemesnek.

Ma egyszerűbb, emberibb a dolog,
Ma már tudom, hogy nem nagy csoda élni:
Egy Mária, még hogyha pócsi is,
Pogányokkal is tudhat jól beszélni.

Mikor már minden hit-húr elszakadt
S az emberben a barátja se hisz már,
Jön Mária s Pócsról a búcsúsok,
Jön a szívünk, múltunk és játszva visz már.

Ma már hiszem: nagy döntés vár reám,
Legyőzni mindent, mi ellenem támadt,
Mutatni egy példátlan életet
S nem bocsátni el az én Máriámat.

Óh, Mária, ma úgy zeng a szívem
Mint szűz-nyövő, bátor diák-koromban:
Akkor lehet akárki is vitéz,
Ha a hite és már mindene romban.

Most érkeznek a pócsi búcsúsok,
Szívem s őszi, száz diák-lelki emlék,
Giling-galang, ének, Ősz, Mária:
Lesz Mária és életem is lesz még.

„Óh, Mária” – jön a te életed,
Hozzák messze, szilágyfalvi oláhok,
Most jönnek már az édes babonák,
Most jönnek az igazándi morálok.

Óh, Mária, most jön a hazudó,
Igazi és Halált-incselő Élet,
Óh, Mária, Élet, giling-galang,
Áldassál, hogy ma találkoztam véled.

6. Vitafórum. (CS+F):

Válasszatok ki egy bibliai szereplőt (pl. Péter, Dávid, Zákeus, stb.) A következő őrsi foglalkozásra tanulmányozzátok az illető életét a Bibliából. Majd „fogjátok perbe”: az őrs egyik fele lesz a védelem, a másik a vád képviselője. Tárgyaljátok meg az „ügyet” kulturált vita keretében. Bírónak kérjétek fel a csapatvezetőt vagy a csapat lelki nevelőjét! A bíró megállapíthatja egy körben hány másodperc felszólalási időt engedélyez egy-egy embernek, ill. csendet parancsolhat a teremben. Fontos, hogy az érvek legyenek logikusan felépítve, állításaitok objektív adatokra épüljenek, ne vágjatok egymás szavába, hallgassátok meg a másik tábor véleményét, stb.