Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános tájékoztatás
  1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a tagjaink és munkavállalóink által Egyesületünkhöz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
  2. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  3. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  4. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek­ képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 2. Adatkezelő elérhetőségeiA ”Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” egyesület, székhelye Petőfi Sándor utca 53 szám, Csíkszereda, Hargita megye, tel: +40.723.273.257, website: www.rmcssz.ro, és össze aloldala, email: office[at]rmcssz.ro, aki adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács (EU) által kihírdetett 2016/679. számú Rendelet, valamint az illető adatvédelmi szabályzat alkalmazásáról szóló 190/2018. sz. Törvény előírásai és rendelkezései, továbbá kizárólag a jelen iratban részletezett céllal dolgozza fel.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  1. Egyesületünk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Egyesületünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Egyesületünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
   2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
   3. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
   4. TÖRVÉNY 2018. július 18-i 190a személyes adatok feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására irányuló intézkedésekről, valamint a 95 / irányelv hatályon kívül helyezéséről / 46/CE (Általános Adatvédelmi Szabályzat)
   5. TÖRVÉNY 2004. november 17-i 506. sza személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban
   6. 2010. július 1-i POLGÁRI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY
   7. Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény
  2. A személyes adatok kezelésére többek között azon jogalapokon kerülhet sor, mint például az Egyesületünkkel létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Egyesületünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
  3. A tagok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a tag írásos beleegyezése alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  4. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a velük megkötött írásos szerződés képezi.
  5. Az adatkezelés jogalapja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és törvényes képviselőjük (kiskorúak esetén) illetve önkéntesek személyes adatait az 1 számú mellékletben felsoroltak alapján történik.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   3. Munkavállalók személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   4. Jelenléti ív: jogszabályi kötelezettség, szerződés teljesítése
   5. Regisztrációs űrlapok: szerződés teljesítése
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): az e-mail cím vonatkozásában szerződés teljesítése. Tekintettel arra, hogy Egyesületünk az e-mail fiók használatát, illetve a felhasználó levelezését nem ellenőrzi, továbbá a fiók tartalmáról biztonsági mentést nem készít, így adatkezelés e vonatkozásokban nem történik.
   7. Hírlevelek: hozzájárulás
   8. Kép- és videófelvételek: hozzájárulás
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email cím): jogos érdek
 4. Az adatkezelés céljaAz Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően, mint adatkezelő, az egyesület alapító okirat és alapszabályzatában meghatározot célok és célkítűzések megvalósítása érdekében, a vonatkozó egyedi rendelkezésekkel összhangban, az alábbi tevékenységek végzése céljából kezeljük:
  1. Az egyesület célja a fiatalok nevelésének kiegészítése, fizikai és intellektuális fejlesztésük, önmaguk megismerése, az új keresésének és megtalálásának szükségessége, aktív részvétel a sport, felfedezés, megvalósítás területén, a (felebarátok) közüliek segítése és mindaz, ami egy személy létéhez és neveléséhez tartozik.
  2. Az egyesület célkitűzései a cél megvalósításának érdekében a következők:
   1. a magyar fiatalok nevelése a cserkész módszer alapján, amelyet a WOSM és Lord Baden Powell a mozgalom alapítója dolgozott ki;
   2. a magyar történelmi egyházakkal való együttműködés a vallásos hagyományok változatlan megőrzése, a sajátos magyar kultúra ápolása a nemzeti azonosság megőrzése érdekében;
   3. más egyesületekkel, cserkészszövetségekkel, belföldi és külföldi ifjúságokkal való együttműködés
   4. anyagi és nevelés szempontjából hátrányos helyzetben levő fiatalok támogatása
   5. az egyesület céljának megvalósítása érdekében kiadványok nyomtatása és terjesztése
   6. a romániai fiatalok tájékoztatása és nevelése a tömegkommunikációs eszközök és külön tevékenységek által annak érdekében, hogy meghiúsítsuk azok emigrálását
   7. a célkitűzések megvalósításának érdekében sajátos rendezvények szervezése
   8. népművészeti és más jellegű időleges és állandó kiállítások létrehozása és fenntartása
   9. táborok, fesztiválok, tanfolyamok, megemlékezések szervezése
   10. környezetvédő tevékenységek szervezése
   11. szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése
   12. táncestek, előadások, klubok, könyvbemutatók szervezése és támogatása
   13. túrák, kirándulások, felfedezőutak, turnék szervezése gyermekek és felnőttek számára belföldön és külföldön, múzeumok, emlékművek látogatása
   14. a vidék turisztikai lehetőségei kihasználásának támogatása, különös tekintettel az agro-turizmusra és ökológiai turizmusra
   15. segítségnyújtás különböző területeken: szakmai felkészülés, bizonyos szakmai területen való továbbtanulás
   16. más tevékenységek, amelyek az egyesület céljának megvalósítását szolgálják.
   17. a többségi párbeszéd előmozdítása – a nemzeti kisebbségek a döntéshozatali és végrehajtási intézkedések javítása érdekében
   18. közös értékek teremtése, a diszkrimináció és az előítéletek elleni küzdelem a kulturális, nyelvi, vallási, projektalapú közlemények előmozdításával
   19. a nemzeti kisebbségi sajtók etnikai, nyelvi és vallási identitásának garantálására, terjesztésére, kifejlesztésére, előmozdítására és fejlesztésére irányuló programok támogatása és szervezése
   20. népi programok és tevékenységek támogatása és szervezése
   21. kapcsolatok kialakítása és fenntartása nem kormányzati szervezetekkel az országon belül és külföldön, valamint szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel, amelyek kisebbségi tevékenységekkel és az etnikai alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkoznak
   22. tudományos kutatás támogatása a nép kapcsolatok területén, valamint a területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel és személyiségekkel való együttműködés
   23. nemzeti és nemzetközi érdekű kulturális és interkulturális események szervezése és részvétele (fesztiválok, előadások, versenyek, kiállítások, bemutatók, vásárok)
   24. a dokumentumanyag beszerzése, szerkesztése, nyomtatása, fordítása és terjesztése (számlák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok, könyvek, tankönyvek, plakátok, bannerek, naptárak, napirendek, enciklopédiák, plakátok, audio- és videokazetták, kompakt lemezek, DVD-k, multimédia stb.)
   25. reklámszolgáltatások vásárlása
   26. információk és kép kampányok készítése
   27. egyéb tevékenységek, amelyek szükségesek és megfelelőek a nemzeti kisebbségi igények etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzéséhez, érvényesítéséhez és fejlesztéséhez.
  3. Tagok nyilvántartása céljából
  4. Szerződések megkötése, nyilvántartása céljából (Önkéntes szerződések, Ösztöndíjszerződések, Áruk/szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések)
  5. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt célokból kerül sor. A tagok, önkéntesek, munkavállalók, illetve ösztöndíjasok adatait a megjelölt céloktól eltérő célra Egyesületünk nem használja fel.
  6. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
  7. Az adatkezelés célja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: az adatok kezelésére támogatói szerződés illetve az ösztöndíj teljesítéséhez kapcsolódóan kerül sor.
   3. Munkavállalók személyes adatai: az adatok kezelésére kizárólag a munkaviszony fenntartásához kapcsolódóan (így különösen adóhatósági bejelentés, bérszámfejtés, üzemorvos, a stb.) kerül sor.
   4. Jelenléti ív: adatok a testületi ülésen megjelent tagok nyilvántartása, a rendezvényen megjelentek dokumentálása, pályázati elszámolás céljából
   5. Regisztrációs űrlapok: a rendezvények, események előkészítése, megszervezése és a jelentkező részvételének biztosítása céljából
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): levelező- és tárhelyszolgáltatás biztosítása céljából
   7. Hírlevelek: a tagok tájékoztatása az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről és projektekről
   8. Kép- és videófelvételek: Egyesületünk népszerűsítése, az egyesületi taggá válás ösztönzése, illetve marketing és reklám céljából
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro): az adatok kezelésére, megfigyelésre elsősorban a társaság által vállalt szolgáltatások teljesítésének érdekében, az egyes projektek visszakereshetősége céljából kerül sor.
 5. Adatkezelés típusa / Személyes jellegű adatok
  1. Tagok és önkéntesek személyes adataiEgyesületünk tagjainak és önkénteseinek személyes adatait a Csapat Támogató Rendszerben (a továbbiakban: CSATÁR) tartjuk nyilván.
   1. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a tagjaink alábbi adatainak nyilvántartása kötelező:
    1. név (családnév, keresztnév)
    2. személyi szám (CNP)
    3. nem
    4. felekezet
    5. születési idő
   2. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük:
    1. név előtag
    2. becenév
    3. névnap
    4. email-cím
    5. telefonszám
    6. Születési/leánykori név
    7. születési hely
    8. szülő, törvényes képviselő elérhetősége – 18 év alatti tagok esetén kötelező (név, e-mail, telefonszám)
    9. lakóhely (ország, irányítószám, megye, település, utca, házszám)
    10. krónikus betegségek
    11. allergia
    12. különleges étrend
    13. ételérzékenység
    14. nemzetiség
    15. fotó, videó
    16. pólóméret
    17. tanulmányok (Elemi-, Általános-, Közép-, Posztliceális- iskolák, Főiskola, Egyetem, egyéb képzések, egyéb képzések, idegen nyelvismeret)
    18. foglalkozás (munkahely, foglalkozás)
    19. egyéb megjegyzések
   3. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl azon tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük, akik önkéntesként szerepet vállalnak (valamilyen vezetői megbízatással rendelkeznek):
    1. személy igazolvány (széria, száma, kiállításának helye és ideje)
    2. bankszámlaszáma
   4. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi cserkész tevékenységükkel kapcsolatos adatok tároljuk:
    1. Igazolvány szám (CSATÁR -kód)
    2. jogviszony típusa
    3. tagság státusza
    4. CSATÁR fiók státusza és utolsó belépés időpontja
    5. Szervezeti egységhez tartozik (őrs, raj, csapat, körzet)
    6. fogadalmak, ígéretek (típusa, dátuma, helyszíne)
    7. próbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    8. különpróbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    9. szakági képesítések (típusa, dátuma, helyszíne)
    10. szakági különpróba (típusa, dátuma, helyszíne)
    11. vezetői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    12. kiképzői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    13. hatályos megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
    14. korábbi megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
  2. Jelenléti ívek
   1. Az Egyesület testületeinek ülésein a megjelent tagokról jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
   2. Az Egyesület által szervezett egyes belső megbeszéléseken a megjelentekről, résztvevőkről jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre.
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
  3. Regisztrációs űrlapok (tagok számára szervezett események)Az Egyesületünk által, illetve annak közreműködésével szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során, tagjainknak a rendezvény jellegétől függően az CSATÁR-ben foglalt adatokon túl, de legfeljebb az alábbi személyes adatait kezeljük:
   1. csapatparancsnoki ajánlás
   2. aláírt nyilatkozat (kiskorú tag esetében szülőé / törvényes képviselőé)
   3. cserkész önéletrajz magyarul
   4. cserkész önéletrajz angolul
   5. igazolványkép
   6. motivációs levél

   Regisztrációs űrlap lehet más formái rendezvények és projektek esetén amelyet a tevékenységet támogató intézet megkövetel.

  4. Egyesületi tagok e-mail fiókja és tárhely szolgáltatása (@rmcssz.ro email címek)Egyesületünk bármely legalább segédvezetői képesítéssel rendelkező tagjának lehetősége van a ,,@rmcssz.ro” levelezőszerver cím alatt működő egyesületi e-mail fiók és a hozzá tartozó tárhely igénylésére.Minden tag kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni. Az e-mail fiók az egyesületi mellett magán célú levelezésre is használható. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy Egyesületünk az e-mail fiók és tárhely használatát, illetve a felhasználó levelezését és a tárolt adatokat nem ellenőrzi, továbbá a fiók és tárhely tartalmáról biztonsági mentést nem készít.
  5. HírlevelekEgyesületünk tagjainknak tájékoztatása érdekében az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről hírleveleket küld.Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott tagok részére történik. A hírlevélre feliratkozni az CSATÁR-ben lehetséges. Az CSATÁR fiókkal rendelkező tagok heti, illetve napi hírlevélre iratkozhatnak fel, illetve megjelölhetik azon szervezeti egységeket, amelyekkel kapcsolatban a hírleveleket igénylik.A hírlevelekkel kapcsolatban Egyesületünk a következő személyes adatokat kezeli:
   1. becenév
   2. e-mail cím

    

   A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az CSATÁR-ben a hírlevél küldés rendszerességét szabályozó jelölőnégyzet pipájának eltávolításával vagy a hírlevél alján rögzített hivatkozásra kattintással.

  6. LevelezőlistákEgyesületünk tagjai egymás közti kommunikációja érdekében egyesületünk levelező listákat üzemeltet. A listákhoz való csatlakozás az egyes tagok kérelmére történik a név, email cím és csapatszám megadásával.
  7. Kép- és videófelvételekEgyesületünk székhelyén, ill. csapatotthonokban, valamint bármely más az Egyesületünk által szervezett – helyszíntől független – eseményeken és egyéb rendezvényeken kép-, és videófelvételek készülhetnek, amelyeket Egyesületünk tagjai, munkavállalói, illetve az Egyesületünk közvetlen tulajdonában álló vállalkozások (Helvet Scout SRL) munkavállalói készítenek.Az adatkezelés célja Egyesületünk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése. A készült kép-, hang- és videófelvételek különösen Egyesületünk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, lnstagram, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra és a nyilvánosság felé történő közvetítésre.Ehhez a felvételen szereplő személy az adott eseményen való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben nem kíván szerepelni az adott felvételen, kérjük, szíveskedjék azt egyértelműen jelezni. Ebben az esetben egy „no photo” feliratú kitűzőt adunk át önnek, melyet kérjük jól látható módon szíveskedjen elhelyezni. Tagjaink és munkatársaink a kitűzőt viselő személyről felvételt nem készítenek, így vonatkozásukban adatkezelés nem valósul meg. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni.
  8. Munkavállalók személyes adatai:A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapítható, hogy a munkáltatói ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseiből, a munkaviszony természetéből fakadó, a munkavállalói hozzájárulástól független adatkezelés. A munkaviszony időtartama alatt a munkáltató gazdasági tevékenységének megfelelő működése érdekében a munkavállalók magánszféráját bizonyos, pontosan körülhatárolt esetekben, garanciális követelmények megtartása mellett korlátozhatja.Egyesületünk munkavállalói vonatkozásában kezelt személyes adatok köre az alábbi:
   1. név
   2. születési név
   3. születési hely és idő
   4. anyja neve
   5. állampolgárság
   6. bejelentett lakóhely
   7. tartózkodási hely (levelezési cím)
   8. házastárs adatai (első házasok és családi adókedvezmény adókedvezményének érvényesítése céljából)
   9. eltartott gyermekek száma, születési adata, TAJ/adóazonosító jele (családi adókedvezmény érvényesítése céljából)
   10. e-mail cím és annak tartalma
   11. telefonszám (mobil, vezetékes)
   12. tanulmányokra vonatkozó adatok
   13. munkahelyekre vonatkozó adatok
   14. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
   15. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
   16. adóazonosító jel és TAJ szám
   17. bankszámlaszám

   Egyesületünk a fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy Egyesületünknél a munkavégzés akadálymentes legyen.

   Egyesületünk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

   Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi eszközt és az azon található adatokat köteles megfelelően védeni, mind elektronikusan (jelszóval), mind pedig fizikailag (megfelelő zárt helyen tárolni).

  9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email címek)Minden munkavállaló kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni, és felelős az e-mail fiókjából kimenő levelekért. Egyesületünk által biztosított e-mail fiók tartalma mint a munkakör ellátásával kapcsolatos adat az Egyesületünk tulajdonát képezi. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy biztonsági okokból, illetőleg üzleti érdekének védelme okán minden felhasználói e-mail fiók ki- és bejövő levelei az Egyesületünk kizárólagos használatában és ellenőrzése alatt álló központi adattároló egységre lementésre kerülhetnek.Helyettesítés esetén az e-mailek nem kerülnek továbbításra, helyettes személy nem kap hozzáférést a munkavállaló munkahelyi elektronikus levelezéséhez.
 6. Személyes jellegű adatok forrása
  1. A tagok személyes adatainak gyűjtését a tag írásos beleegyezése vagy nyilvános dokumentumokból alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  2. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak gyűjtését, a velük megkötött írásos szerződés vagy nyilvános dokumentumokból származik.
  3. Ha harmadik fél jogi személyektől kapott személyes adatokat kell feldolgoznunk, az utóbbiak kötelesek az Ön számára a továbbított személyes adatok felhasználásáról a szükséges tájékoztatást megadni.
  4. Abban az esetben, ha harmadik fél jogi személyek az országban vagy külföldön, amelyek használják a CSATAR alkalmazást, az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) szerverein, a rendszerben összegyűjtött és rögzített adatok a harmadik fél jogi személyek tulajdonát képezik, és felelősek az összegyűjtött és rögzített adatokért őt terheli. Az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) csak tárolja őket, és nem rendelkezik jogokkal felettük.
 7. Adatok biztonságaA munkavállalók személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Egyesületünk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését, így különösen papír alapú tárolás esetén elzártan, elektronikus kezelésnél jogosultságok kiosztásával, a hardvereket fizikailag is védjük. Egyesületünk az elektronikus adatokat megfelelő informatikai védelemmel látja el, (így különösen tűzfal, titkosítás stb.).
 8. Az adatkezelésre jogosultak köre
  1. Egyesületünk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve Egyesületünkkel szerződéses jogviszonyban álló, jelen szabályzatban megjelölt együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában a vezető tisztségviselőkön túl az alábbi munkavállalók és egyesületi tagok, önkéntesek jogosultak hozzáférésre:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Jelenléti ív: elnökség, az érintett projekt vezetője és a projektmenedzsment munkatársai, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, valamint a titkárság munkatársai
   3. Regisztrációs űrlapok: programszervező munkatársak
   4. Hírlevelek: elnökség, titkársági munkatársak és kommunikációs vezető
   5. Kép- és videófelvételek: elnökség, a titkárság és a kommunikációs csoport munkatársai, valamint a programszervező munkatársak
   6. Munkavállalók személyes adatai: elnökség, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, HR munkatárs, valamint a titkárság munkatársai
   7. Munkavállalók elektronikus levelezése: a munkavállaló, továbbá munkaviszonyának megszűnését követő egy éven belül két tanú jelenlétében a szövetségi igazgató vagy a titkársági munkatársak
  3. Egyesületünk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Egyesületünk nem vállal felelősséget.
 9. Adattovábbítás, adatfeldolgozók
  1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található (így különösen nemzetközi programot szervező szövetség) – a jelen szabályzatban nem meghatározott – harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor.
  2. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő továbbításához, illetőleg adatfeldolgozóként való igénybevételükhöz a munkavállalók hozzájárulnak: ● Programjaink és tevékenységeink során a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és Hargita Megye Tanácsa mind támogatok által az elszámolási kötelezettségekben megkövetelt, a támogatás felhasználásának alátámasztása céljából megkövetelt adatokat.
  3. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.
  4. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
  5. Más cserkészszövetségek, számára az általuk kezelt adatok esetében az RMCSSZ mint adattároló, az egymás között megkötött megállapodás alapján történik az adattárolás. Az általuk kezelt adatokért a felelősség az adott cserkészszövetségé, az RMCSSZ semmilyen felelősség nem terheli.
 10. Az adatkezelés időtartama
  1. Az adatokat Egyesületünk az adatbázisában – amennyiben jelen szabályzat ettől eltérő határidőt nem határoz meg – mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év inaktivitás elteltével).
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatai az aktívitás megszűnésétől számított 5 évig tároljuk, majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően archiválásra kerül.
   2. Munkavállalók személyes adatai: az adatokat Egyesületünk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az adott munkavállaló jogviszonya a társaságnál fennáll, illetve azt követően 10 évig, ha az érintett nem kéri annak törlését. A jogszabály alapján kötelezően megőrzendő adatokon kívül a munkaviszony megszűnését közvetlenül követően a munkavállaló személyes adatait töröljük. A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló adatai törlését nem kérheti.
   3. Jelenléti ív: 5 év
   4. Regisztrációs űrlapok: 5 év
   5. Egyesületi tagok és önkéntesek e-mail fiókja: az e-mail fiók felhasználó általi megszüntetéséig, de az adatok legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év belül törlésre kerülnek.
   6. Munkavállalók elektronikus levelezése: A levelezés és az e-mail fiók törlésére a munkaviszony megszűnését követő 2 éven belül kerül sor.
   7. Hírlevelek: a személyes adatokat Egyesületünk az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezeli.
   8. Kép- és videófelvételek: a személyes adatokat Egyesületünk mindaddig kezeli, amíg azok az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak. Hozzájárulása visszavonását, illetve a kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti.
  3. Egyesületünk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti, munkaviszonya megszűnésével egyidejűleg a jövőbeni felhasználás lehetőségét (kivéve jogszabályban előírt kötelezettség) automatikusan megszüntetjük. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben Egyesületünk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.
  4. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére Egyesületünk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az [email protected] (email) címen kérhető. A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  5. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre Egyesületünk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.
 11. Ellenőrzés
  1. Amennyiben valamilyen ellenőrzésre kerül sor, úgy lehetőség szerint Egyesületünk előzetesen tájékoztatja az érintett munkavállalót, milyen szabályok szerint kerül sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, továbbá biztosítja az adott munkavállaló jelenlétét az ellenőrzés során, illetőleg, ha ez nem lehetséges, úgy az ellenőrzés tényéről értesíti és lehetőséget biztosít észrevételek megtételére. Az ellenőrzés megtételére kizárólag a cégvezető által kijelölt személy jogosult.
  2. Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az az Egyesületünknek, valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partner gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
  3. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. – A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
  4. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.
 12. Jogérvényesítés
  1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.
  2. A személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatóságanál (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 010336; Bukarest, Románia) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  3. Az érintett bírósághoz fordulhat:
   • a felvilágosítás megtagadása,
   • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
   • jogainak megsértése esetén, továbbá
   • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Egyesületünk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Csíkszeredai Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 13. lncidensek kezelés
  1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Amint Egyesületünk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.
  3. Kérjük, hogy az Egyesületünk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Egyesületünkhöz.

Declarație privind protecția datelor

1.     Informare generală

 • În cursul activității noastre, acordăm o atenție sporită protecției datelor personale și speciale, furnizate Asociației noastre de către membrii și angajații noștri, în timpul prelucrării necesare a datelor.
 • Constituie operare, prelucrare de date orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau a unui set de operațiuni, cum ar fi colectarea, înregistrarea, sistematizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, consultarea, utilizarea, comunicarea, transmiterea, distribuția sau asigurarea accesului la aceste date prin orice altă modalitate, coordonare sau conexare; restricție, ștergere sau distrugere.
 • Se califică date cu caracter personal orice date care pot fi asociate cu o anumită persoană fizică (identificată sau identificabilă) și orice concluzie despre persoana vizată care poate fi trasă pe baza acestor date. În timpul gestionării datelor, datele cu caracter personal își vor păstra această calitate atâta timp cât relația cu persoana vizată poate fi restabilită. O persoană poate fi considerată identificabilă în special dacă poate fi identificată – direct sau indirect – pe baza unui nume, al unui semn de identificare sau a unuia sau mai multor factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.
 • Sunt date speciale acelea care privesc originea rasială, apartenența la o minoritate națională și etnică, opinia politică sau apartenența la partid, convingeri religioase sau de altă viziune asupra lumii, apartenența la o organizație de reprezentare și care reprezintă interesul persoanei, precum și date despre sănătate, viciu patologic, viață sexuală și date personale de natură penală.

2.     Datele de contact al operatorului de date personale

Asociația ”Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség”, sediu: str. Petőfi Sándor nr. 53, Miercurea Ciuc, județul Harghita, tel: +40.723.273.257, website: www.rmcssz.ro, și toate celelalte subpagini de web ale acesteia, e-mail: office[at]rmcssz.ro, prelucrează datele Dvs. numai în scopul detaliat exclusiv în acest document și potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-GDPR).

3.     Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 • În gestionarea datelor cu caracter personal, asociația noastră acordă o atenție deosebită respectării dispozițiilor legale în vigoare. Asociația noastră tratează datele personale în mod confidențial și ia toate măsurile tehnice și de securitate care garantează securitatea datelor. Principiile de gestionare a datelor ale Asociației noastre sunt în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, în special cu următoarele:
  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în cele ce urmează GDPR).
  • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
  • Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (din 12 iulie 2002) privind prelucrarea datelor personale și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor publice electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Codul de procedură civilă din 1 iulie 2010 (**republicat**)
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc, printre altele, pe temeiuri legale precum executarea contractului încheiat cu Asociația noastră (art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR), îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la Asociația noastră (art. 6 alin. 1) litera c) din GDPR), promovând interesele legitime ale Asociației noastre sau ale unui terț (art. 6 alin. 1) lit. f) din GDPR). Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în scopuri de aplicare a legii, securitate națională și apărare națională, dacă legislația în vigoare prevede acest lucru. Datele cu caracter personal pot fi furnizate organizațiilor care îndeplinesc astfel de sarcini, dacă legislația în vigoare prevede acest lucru.
 • Baza legală pentru gestionarea datelor cu caracter personal ale membrilor se bazează pe acordul scris al membrului, care se realizează prin completarea formularului de înscriere al Asociației (Formular de autentificare/aderare și înregistrare), care trebuie încărcat în CSATÁR/SAE. În cazul minorilor, aceasta se face prin reprezentantul legal al acestora.
 • Temeiul legal pentru gestionarea datelor cu caracter personal a voluntarilor, angajaților și bursierilor este contractul scris, încheiat cu aceștia.
 • Temeiul juridic al gestionării datelor în raport cu fiecare tip de prelucrare al datelor:
  • Datele personale ale membrilor și reprezentanților lor legali (în cazul minorilor) și ale voluntarilor se bazează pe informațiile enumerate în Anexa nr. 1.
  • Datele personale ale bursierilor: legislația, executarea contractului, consimțământ.
  • Datele personale ale angajaților: legislația, executarea contractului, consimțământ.
  • Lista de prezență/condica: legislația, executarea contractului.
  • Formularele de înregistrare: executarea contractului.
  • Contul de e-mail a membrilor Asociației (@rmcssz.ro): cu privire la adresa de e-mail: executarea contractului. Având în vedere că Asociația noastră nu verifică utilizarea contului de e-mail sau corespondența utilizatorului și nu face o copie de rezervă a conținutului contului, prin urmare nu are loc nicio gestionare a datelor în acestă privință.
  • Buletinele de informare/Newsletter: consimțământ.
  • Înregistrări foto și video: consimțământ.
  • Corespondența electronică ale angajaților (adresa de e-mail: @rmcssz.ro): interes legitim.

4.     Scopul prelucrării datelor

În conformitate cu GDPR, în calitate de operator de date, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării următoarelor activități, potrivit prevederilor individuale relevante, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor definite în Actul constitutiv și Statutul Asociației:

 • Scopul Asociației este de a completa educația tinerilor, dezvoltarea lor fizică și intelectuală, de a se cunoaște pe ei înșiși, nevoia de a căuta și găsi noul, participarea activă în domeniul sportului, descoperirii, realizării, ajutând pe ceilalți (pe semeni) și tot ceea ce ține de existența și creșterea unei persoane.
 • Obiectivele Asociației în vederea realizării scopului sunt următoarele:
  • educația tinerilor maghiari bazată pe metoda cercetașului dezvoltată de

WOSM și Lord Baden Powell, fondatorul mișcării;

 • cooperarea cu bisericile istorice maghiare pentru a păstra tradițiile

religioase neschimbate, pentru a conserva cultura specifică maghiară în vederea păstrării identității naționale;

 • cooperarea cu alte asociații, asociații de cercetași, tineri din țară și din

străinătate;

 • sprijin pentru tinerii dezavantajați din punct de vedere financiar și

educațional;

 • tipărirea şi distribuirea publicaţiilor în vederea realizării scopului

Asociaţiei;

 • informarea și educarea tinerilor din România prin mass-media și activități

speciale pentru a preveni emigrarea acestora;

 • organizarea de evenimente specifice în vederea atingerii obiectivelor;
 • organizarea și susținerea unor expoziții de artă populară și alte expoziții

temporare și permanente;

 • organizarea de tabere, festivaluri, cursuri, comemorări;
 • organizarea activităţilor de protecţie a mediului;
 • organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe;
 • organizarea și susținerea a serilor de dans, spectacole, cluburi, lansări de

carte;

 • organizare de drumeții, excursii, excursii de explorare, turnee dedicate

copiilor și adulților, în țară și în străinătate, vizite la muzee, monumente;

 • sprijinirea valorificării oportunităților turistice din mediul rural, având în

vedere în mod special agroturismul și ecoturismul;

 • acordarea de asistență în diverse domenii: pregătire profesională,

pregătire continuă într-un anumit domeniu profesional;

 • alte activități care sprijină realizarea scopului Asociației;
 • promovarea dialogului majoritar – minorități naționale în vederea

îmbunătățirii măsurilor de luare a deciziilor și implementare;

 • crearea de valori comune, lupta împotriva discriminării și a prejudecăților

prin promovarea comunicării culturale, lingvistice, religioase, bazate pe proiecte;

 • sprijinirea și organizarea de programe care vizează garantarea,

răspândirea, dezvoltarea, promovarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice și religioase a presei minorităților naționale;

 • susţinerea şi organizarea de programe şi activităţi folclorice;
 • stabilirea și menținerea relațiilor cu organizațiile neguvernamentale din

țară și din străinătate, precum și cu organizații și instituții internaționale

care se ocupă cu activitățile minorităților și luptă împotriva discriminării etnice;

 • sprijinirea cercetării științifice în domeniul relațiilor interetnice, precum și

a cooperării cu organizații, instituții și personalități active în domeniu;

 • organizarea și participarea la evenimente culturale și interculturale de

interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, expoziții, prezentări, târguri);

 • achiziționarea, editarea, tipărirea, traducerea și distribuirea de material

documentar (facturi, buletine informative/newsletter, pliante, albume, reviste, cărți, manuale, afișe, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, casete audio și video, discuri compacte, DVD-uri, multimedia, etc.);

 • achiziționarea de servicii de publicitate;
 • realizarea de campanii de informare si imagine;
 • alte activități care sunt necesare și adecvate pentru păstrarea, validarea și

dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase ale minorităților naționale.

 • Pentru ținerea evidenței membrilor.
 • În scopul încheierii și înregistrării, ținerea evidenței contractelor (contracte de voluntariat, contracte de bursă, contracte de furnizare de bunuri/servicii).
 • Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute în acest document de informare. Asociația noastră nu utilizează datele membrilor, voluntarilor, angajaților sau beneficiarilor de burse în alte scopuri decât cele indicate.
 • Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal și speciale, transmiterea datelor cu caracter personal către terți, precum și orice alte activități de gestionare, operare a datelor afectate scopului gestionării datelor, sunt efectuate în așa fel încât persoanele neautorizate să nu le poată accesa.
 • Scopul prelucrării datelor în raport cu fiecare tip de prelucrare a datelor:
  • Datele personale ale membrilor și voluntarilor pe baza celor enumerate în Anexa XX.
  • Datele personale ale beneficiarilor de burse: datele sunt prelucrate în legătură cu contractul de sponsorizare și executarea bursei.
  • Datele personale ale angajaților: datele sunt prelucrate exclusiv în legătură cu menținerea raportului de muncă (în special, declarațiile la organul fiscal, statul de plată, medicina muncii, etc.).
  • Lista de prezență: date pentru ținerea evidenței membrilor care s-au prezentat la ședința consiliului de administrație, AGA, documentarea celor care s-au prezentat la eveniment și în scopul decontărilor în cadrul proiectelor de finanțare.
  • Formulare de înregistrare: în scopul pregătirii și organizării de evenimente și asigurării participării solicitantului.
  • Contul de e-mail al membrilor asociației (@rmcssz.ro): în scopul furnizării de servicii de corespondență și găzduire.
  • Newsletter: informarea membrilor despre evenimente, proiecte și situațiile, aspectele de actualitate ale Asociației noastre.
  • Înregistrări foto și video: pentru a promova Asociația noastră, a încuraja aderarea și obținerea calității de membru și în scopuri de marketing și publicitate.
  • Corespondența electronică al angajaților (@rmcssz.ro): datele sunt gestionate și monitorizate în primul rând în scopul executării serviciilor asumate de Asociație și în scopul căutării, consultării proiectelor.

 

5.     Tipul gestionării datelor / Date cu caracter personal

 • Datele membrilor și a voluntarilor

Ținem evidența datelor personale ale membrilor și voluntarilor Asociației noastre în Sistemul de asistență pentru echipă (în cele ce urmează: CSATÁR/SAE).

 1. Pentru a opera sistemul nostru organizatoric, este obligatorie înregistrarea următoarelor date ale membrilor noștri:
  1. nume (nume, prenume)
  2. CNP
  3. sex
  4. religia
  5. data nașteri.
 2. În scopul operării sistemului nostru organizatoric pe lângă datele mai sus menționate, vom gestiona următoarele date cu caracter personal:
  1. prefix de nume
  2. poreclă
  3. zi onomastică
  4. adresă de e-mail
  5. număr de telefon
  6. numele la naștere/numele purtat înainte de încheierea căsătoriei
  7. locul nașterii
  8. datele de contact a părintelui, al reprezentantului legal – este obligatoriu în cazul membrilor sub 18 ani (nume, e-mail, număr de telefon)
  9. domiciliu (țara, cod poștal, județ, localitate, strada, număr)
  10. afecțiuni, boli cronice
  11. alergii
  12. alimentație specială
  13. sensibilitate alimentară
  14. naționalitate
  15. înregistrări foto, video
  16. mărimea tricoului
  17. studii (din ciclul primar, gimnazial, postliceal, de colegiu, facultate, alte cursuri alte specializări, cunoașterea de limbi străine)
  18. ocupație (loc de muncă, profesie)
  19. alte observații.
 • În vederea operării a sistemului nostru organizatoric, pe lângă cele de mai sus, prelucrăm următoarele date personale ale membrilor noștri care își asumă rolul de voluntar (care dipsun de un mandat de conducere, management):
  1. act de identiate (serie, număr, locul și data eliberării)
  2. cod IBAN.
 1. În vederea operării a sistemului nostru organizatoric, pe lângă cele de mai sus, stocăm următoarele date ale membrilor noștri, legate de activitățile de cercetaș:
  1. număr legitimație (cod CSATÁR/SAE)
  2. tipul raportului juridic
  3. statutul de membru
  4. statusul contului CSATÁR/SAE și data ultimei accesări
  5. unitatea organizatorică unde aparține (patrulă, unitate, centurie, cohortă)
  6. jurăminte, ígéretek (tipul, data, locul)
  7. probe (tipul, data, locul)
  8. probe speciale (tipul, data, locul)
  9. calificări profesionale (tipul, data, locul)
  10. probă specială profesională (tipul, data, locul)
  11. calificări de formatori de cercetași cu funcții de conducere (data, locație, numărul legitimației/adeverinței de calificare, curs, numele formatorului),
  12. calificări de formatori de cercetași (data, locație, numărul legitimației/adeverinței de calificare, curs, numele formatorului),
  13. mandate, delegații valabile (unitate, mandat, data începerii, data încetării),
  14. mandate, delegații anterioare (unitate, mandat, data începerii, data încetării).
 • Listele de prezență
 1. La ședințele organelor Asociației ținem evidență cu privire la prezența membrilor, unde se indică următoarele date:
 2. cod CSATÁR/SAE
 3. nume
 4. numărul echipei de cercetași
 5. semnătură.
 6. La unele dintre ședințele interne organizate de Asociație, ținem o listă de prezență a participanților și a celor prezenți, la care sunt indicate următoarele date:
  1. cod CSATÁR/SAE
  2. nume
  3. numărul echipei de cercetași
  4. semnătură.
 • Formulare de înregistrare (evenimente organizate pentru membri)

La înregistrarea la evenimentele organizate de sau cu cooperarea Asociației noastre, în funcție de natura evenimentului, prelucrăm datele personale ale membrilor noștri pe lângă datele conținute în CSATÁR/SAE, dar cel mult următoarele:

 1. scrisoare de recomandare din partea conducătorului de echipa de cercetași,
 2. declarație semnată (în cazul unui membru minor al părintelui/al reprezentantului legal),
 3. CV de cercetaș în limba maghiară,
 4. CV de cercetaș în limba engleză,
 5. fotografie
 6. scrisoare de intenție.

Formularul de înscriere poate fi și în alte forme pentru evenimente și proiecte cerute de instituția care susține activitatea.

 • Cont de e-mail și serviciu de găzduire pentru membrii Asociației (adrese de e-mail @rmcssz.ro)

Orice membru al Asociației noastre cu calificare cel puțin de lider secund are posibilitatea de a solicita un cont de e-mail Asociației și spațiu de stocare corespunzător care funcționează sub adresa serverului de e-mail „@rmcssz.ro”.

Fiecare membru are dreptul de a utiliza doar propriul cont de e-mail. Contul de e-mail poate fi folosit și pentru corespondența personală, pe lângă corespondența de la Asociație. Informăm utilizatorii că Asociația noastră nu verifică utilizarea contului de e-mail și a spațiului de stocare sau corespondența utilizatorului și a datelor stocate, nu face copii de siguranță ale conținutului contului și spațiului de stocare.

 • Buletinele de informare/Newsletter

În vederea informării membrilor noștri, Asociația noastră trimite buletine informative/newsletter despre aspectele și evenimentele actuale care privesc Asociația.

Newsletter-ul este trimis exclusiv membrilor care s-au abonat la newsletter. Este posibil să vă abonați la newsletter în CSATÁR/SAE. Membrii cu cont CSATÁR/SAE se pot înscrie la un buletin informativ/newsletter săptămânal sau zilnic, sau pot indica unitățile organizatorice în legătură cu care solicită buletinele informative/newsletter.

În legătură cu buletinele informative/newsletter, Asociația noastră prelucrează următoarele date personale:

 1. porecla
 2. adresă de e-mail.

Abonații la buletinele de informare/newsletter se pot dezabona oricând de la newsletter în CSATÁR/SAE debifând caseta de selectare care reglementează regularitatea trimiterii newsletter-ului sau făcând click pe link-ul din partea de jos a newsletter-ului.

 • Lista de e-mail-uri

Asociația noastră operează liste de corespondență pentru ca membrii asociației noastre să comunice între ei. Aderarea la liste se face la cererea individuală a membrilor prin introducerea numelui, a adresei de e-mail și a numărului echipei de cercetași.

 • Înregistrări foto și video

La sediul Asociației noastre, sau în casele echipelor de cercetași, precum și la orice alte evenimente organizate de Asociația noastră – indiferent de locație – pot fi realizate poze și videoclipuri de membrii și angajații Asociației noastre, precum și de angajații companiei deținută direct de Asociația noastră (Helvet Scout SRL).

Scopul prelucrării datelor este de a promova propriile activități de marketing și publicitate ale Asociației noastre. Imaginile, înregistrările audio și video realizate pot fi făcute publice în special pe site-urile proprii ale Asociației noastre, alte interfețe web, în ​​presa on-line și portaluri de socializare (Facebook, Instagram etc.), precum și în presa tipărită, în orice materiale publicitare și pliante și pot fi puse la dispoziția publicului pentru intermediere, distribuire.

Prin participarea la un eveniment anume, persoana din înregistrare își dă în mod expres acordul pentru aceasta. Dacă nu doriți să apareți în înregistrare, vă rugăm să indicați acest lucru clar. În acest caz, vă vom oferi o insignă cu inscripția „fără fotografie”, pe care vă rugăm să o plasați într-o manieră vizibilă. Membrii și colegii noștri nu înregistrează persoana care poartă ecusonul, deci nu are loc nicio prelucrare a datelor în raport cu ele. Dacă se solicită ștergerea înregistrărilor, vom face acest lucru imediat din propria noastră bază de date, totuși, persoana vizată trebuie să solicite ștergerea înregistrărilor care ar fi putut fi tipărite sau postate pe rețelele de socializare direct de la organismul vizat.

 • Datele personale ale angajaților:

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, se poate stabili că prelucrarea datelor aferente controlului angajatorului are la bază dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (în continuare: C. mun.), gestionarea, prelucrarea datelor decurgând din natura raportului de muncă şi independent de consimţământul salariatului. Pe durata raportului de muncă, angajatorul poate limita sfera privată a angajaților în anumite cazuri, precis definite, cu menținerea cerințelor de garanție, pentru a asigura buna funcționare a activității economice.

Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu angajații Asociației noastre sunt următoarele:

 1. nume
 2. numele la naștere
 3. locul și data nașterii
 4. numele mamei
 5. cetățenie
 6. domiciliu
 7. locul de reședință (adresa de corespondență)
 8. datele soțului/soției (în scopul beneficierii de deduceri, bonificații la plata impozitului acordate pe baza primei căsătorii și familiei)
 9. numărul copiilor aflate în întreținere, data de naștere, cod de identificare fiscală/CNP și numărul de identificare în sistem (în scopul beneficierii de deduceri, bonificații la plata impozitului acordată familiei)
 10. adresă de e-mail și conținutul acesteia
 11. număr de telefon (mobil, fix)
 12. datele privind studiile
 13. datele privind locurile de muncă
 14. date privind cunoașterea de limbi străine
 15. informații referitoare la capacitatea de muncă modificată
 16. cod de identificare fiscală/CNP și numărul de identificare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 17. cont bancar.

Asociația noastră nu gestionează, prelucrează neapărat toate datele enumerate mai sus, cu toate acestea, există unele date care trebuie furnizate pentru ca activitatea prestată la Asociația noastră să se desfășoare fără obstacole, impedimente.

Asociația noastră nu își asumă răspunderea pentru datele speciale (de exemplu, incluse în CV-ul dumneavoastră) care vă sunt aduse la cunoștință fără solicitarea dumneavoastră expresă, motiv pentru care vă rugăm ca în lipsa unei cereri exprese să nu ne furnizați astfel de date.

Vă rugăm să rețineți că toate dispozitivele și datele de pe acestea trebuie protejate corespunzător, atât electronic (cu parolă), cât și fizic (stocate într-un loc încuiat adecvat).

 • Corespondența electronică al angajaților (adresele de e-mail: @rmcssz.ro)

Toți angajații au dreptul de a utiliza doar propriul cont de e-mail și sunt responsabili pentru scrisorile trimise din contul lor de e-mail. Conținutul contului de e-mail furnizat de Asociația noastră, constituie proprietatea Asociației noastre, conținutul fiind dată legată de executarea atribuțiilor de serviciu.

Informăm utilizatorii că, din motive de securitate și pentru a le proteja interesele de afaceri, e-mailurile trimise și primite din toate conturile de e-mail ale utilizatorilor pot fi salvate într-o unitate centrală de stocare a datelor aflată sub controlul exclusiv al Asociației noastre.

În cazul înlocuirii, e-mailurile nu vor fi redirecționate, iar persoana suplinitoare nu va avea acces la corespondența electronică de la locul de muncă al angajatului.

6.     Sursa datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal ale membrilor sunt colectate pe baza consimțământului, acordului scris al membrului sau din documente publice, care se realizează prin completarea formularului de înscriere a Asociației (Formular de autentificare și înregistrare), care trebuie încărcat în CSATÁR/SAE. În cazul minorilor, aceasta se face prin reprezentantul legal al acestora.
 • Colectarea datelor cu caracter personal ale voluntarilor, angajaților, bursierilor izvorăște din contractul scris încheiat cu aceștia sau din documentele publice.
 • Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal primite de la persoane juridice terțe, acestea din urmă sunt obligate să vă furnizeze informațiile necesare despre utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
 • În cazul persoanelor juridice terțe din țară sau din străinătate care utilizează aplicația CSATÁR/SAE, pe serverele operatorului (UCMR-RMCSSZ), datele colectate și înregistrate în sistem sunt proprietatea persoanelor juridice terțe, iar ei sunt responsabili pentru datele colectate și înregistrate. Operatorul (UCMR-RMCSSZ) le stochează doar și nu are drepturi asupra lor.

7.     Securitatea datelor

Pentru a asigura securitatea datelor personale și speciale ale angajaților, Asociația noastră aplică reguli tehnice și procedurale care împiedică accesul neautorizat la aceste date, alterarea sau transmiterea acestora, ștergerea sau distrugerea intenționată și accidentală, deci mai ales în cazul documentelor pe suport de hârtie acestea se păstrează închise, în privința prelucrării electronice prin acordarea drepturilor de acces iar hardware-le protejăm și fizic. Asociația noastră asigură protecție IT adecvată ale datelor electronice (în special firewall, criptare etc.).

8.     Persoanele cu drept de prelucrare, gestionare ale datelor

 • Au dreptul de a accesa și gestiona, opera datele angajații Asociației noastre autorizați să prelucreze, gestioneze datele, respectiv partenerii cooperanți care se află în raport juridic de natură contractuală cu Asociația noastră și care sunt specificați în prezentul Regulament și însuși persoana vizată.
 • În legătură cu fiecare tip de gestionare, operare a datelor, pe lângă funcționari, personal cu funcții de conducere, următorii angajați și membri ai Asociației și voluntari au dreptul de a accesa:
 • datele cu caracter personal ale membrilor și voluntarilor pe baza celor enumerate la Anexa cu nr. XX,
 • lista de prezență: prezidiul, managerul de proiect și colegii, personalul managementului de proiect, șeful departamentului financiar și personalul cu atribuții în domeniul financiar, respectiv personalul de la secretariat,
 • formularele de înregistrare: colegii, personalul care sunt/este organizatorii(ul)

programului,

 • buletinele informative/newsletter: prezidiul, personalul de la secretariat și șeful

departamentului de comunicații,

 • înregistrări foto și video: prezidiul, personalul secretariatului și grupului de comunicare, precum și organizatorii programului,
 • datele personale ale angajaților: prezidiul, șeful departamentului financiar și personalul acestui departament, personalul HR, respectiv personalul secretariatului,
 • corespondența electronică al angajaților: angajatul, în termen de un an de la încetarea raporturilor de muncă, în prezența a doi martori, directorul uniunii sau personalul de la secretariat.
 • În vederea protejării datelor, Asociația noastră face apel la toate persoanele îndreptățite la gestionarea, operarea datelor să respecte prevederile acestei informări și a celor cuprinse în legi, respectiv îi obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor. Cu ocazia prelucrării datelor cu caracter personal de către partenerii contractuali și mandanții noștri, respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal este responsabilitatea partenerilor contractuali și a mandanților noștri, pentru care Asociația noastră nu își asumă nicio responsabilitate.

9.     Furnizare de date, operatorii de date

 • Prelucrarea datelor și furnizarea de date către un terț situat în interiorul sau dincolo de granița națională (în special o asociație care organizează un program internațional) – nespecificată în prezentul Regulament – va avea loc după semnarea unei declarații de acord dată în acest scop.
 • Acceptând acest Regulament, angajații își dau consimțământul pentru transmiterea acestora către următorii parteneri și autorități, precum și utilizarea acestora în calitate de operatori de date:
 • în cadrul programelor și activităților noastre, către Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT și Consiliul Județean Harghita, în calitate de finanțatori. Lor li se furnizează datele solicitate și necesare pentru onorarea obligațiilor de decontare și în vederea justificării utilizării grantului.
 • În cazul transferului de date în străinătate, țara terță pe al cărei teritoriu sunt transferate datele cu caracter personal asigură nivelul adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Nu transmitem date speciale către terți nici în scris, nici verbal și nu creăm posibilitatea terților de a accesa datele speciale în niciun fel.
 • Pentru alte uniuni de cercetași, în cazul datelor prelucrate de acestea, UCMR-RMCSSZ, în calitate de entitate de stocare a datelor, asigură stocare datelor în baza acordului încheiat între acestea. Responsabilitatea pentru datele operate de aceștia revine uniunii de cercetași în cauză, vizată și UCMR-RMCSSZ-lui,  nu-i incumbă nicio responsabilitate.

10. Durata operării datelor

 •  Datele vor fi stocate și prelucrate în baza de date a Asociației noastre până când persoana vizată solicită ștergerea acestora (dar nu mai târziu de 5 ani de inactivitate) – cu excepția cazului în care prezentul Regulament stabilește un alt termen.
 • Referitor la fiecare tip de operare al datelor:
  • Datele personale ale membrilor și voluntarilor sunt stocate timp de 5 ani de la încetarea activității, iar apoi arhivate în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Datele cu caracter personal ale angajaților: datele sunt păstrate și prelucrate de Asociația noastră în baza sa de date atâta timp cât angajatul respectiv are un raport juridic cu Asociația și ulterior acesteia, încă timp de 10 ani, dacă persoana în cauză nu solicită ștergerea acestora. Pe lângă datele care trebuie păstrate conform legii, ștergem datele personale ale angajatului imediat după încetarea raportului de muncă. Pe durata existenței raportului de muncă, salariatul nu poate solicita ștergerea datelor sale.

8.2.2. Lista de prezență: 5 ani.

8.2.3. Formularele de înregistrare: 5 ani.

 • Contul de e-mail al membrilor Asociației și al voluntarilor: până când contul de e-mail este desființat de către utilizator, dar datele vor fi șterse în 5 ani de la încetarea calității de membru.
 • Corespondența electronică a angajaților: corespondența și contul de e-mail vor fi șterse în termen de 2 ani de la încetarea raportului de muncă.
 • Buletinele informative/newsletter: datele personale vor fi prelucrate de Asociația noastră până la retragerea declarației de consimțământ a persoanei în cauză (dezabonare de la newsletter).
 • Înregistrări foto și video: Asociația noastră prelucrează datele personale atâta timp cât acestea pot fi utilizate în mod rezonabil în scopul gestionării datelor. Persoana vizată poate iniția oricând retragerea consimțământului său sau ștergerea datelor prelucrate.
 • Persoana interesată poate iniția oricând ștergerea datelor gestionate de Asociația noastră, iar posibilitatea de utilizare ulterioară (cu excepția obligațiilor prevăzute de lege) va fi încetată automat odată cu încetarea raportului de muncă. În timpul programului nostru de lucru, Asociația noastră întotdeauna dă curs solicitărilor fără întârziere.
 • Persoana vizată poate solicita în orice moment informații despre prelucrarea datelor sale personale. La cerere, Asociația noastră oferă informații despre datele prelucrate ale persoanei vizate, despre cine și în ce scop sunt sau au fost primite datele. Pot fi solicitate informații prin e-mail la adresa: [email protected] . Informarea este gratuită. Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale personale.
 • Persoana vizată este responsabilă pentru corectitudinea datelor furnizate. Puteți solicita oricând corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea se modifică. La cerere, Asociația noastră corectează datele care nu corespund realității și șterge datele incomplete sau incorecte. În cazul unei solicitări exprese în acest sens, vom trimite o notificare separată de corectare și ștergere prin e-mail la adresa de e-mail specificată în acest scop.

11. Verificare

 •  În cazul în care are loc o inspecție, verificare dacă este posibil, Asociația noastră va informa în prealabil angajatul în cauză cu privire la regulile conform cărora va avea loc inspecția (respectarea principiului gradualismului) și care va fi procedura și va asigura, de asemenea, prezența angajatului în cauză în timpul inspecției sau, dacă acest lucru nu este posibil, va informa despre faptul inspecției și va oferi posibilitatea de a formula observații, obiecții. Numai persoana desemnată de conducătorul Asociației este autorizată să efectueze inspecția, verificarea.
 • Declarăm că monitorizarea și verificarea datelor reglementată aici va avea loc numai în cazul exclusiv și și atunci în scopul specific de atins și în limitele acestuia când este în interesul economic justificat al Asociației noastre sau al unuia dintre angajații săi (în special protecția patrimonială) sau al unui partener. Materialele înregistrate pot fi revăzute, vizionate numai în cazul unei încălcări sau în situația planării suspiciunii de săvârșire al unei infracțiuni sau în cazul unui accident de muncă.
 • Monitorul pentru vizualizarea si revizualizarea imaginilor va fi amplasată în așa fel încât în timpul rulării imaginilor să nu poate fi văzut de nimeni altul decât cei autorizați. Monitorizarea și revizualizarea imaginilor stocate pot fi monitorizate numai în scopul identificării actelor ilegale și în limitele inițierii măsurilor necesare pentru eliminarea acestora. Imaginile difuzate de camere nu pot fi înregistrate cu niciun alt dispozitiv decât unitatea centrală de înregistrare.
 • Stabilim că în prezent nu există o altă cale sau procedură disponibilă pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, care să nu implice prelucrarea, gestionarea datelor, sau o soluție care implică o prelucrare mai restrânsă al datelor.

12. Aplicarea dreptului

 • Vă puteți exercita dreptul la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în fața unei instanțe civile sau vă puteți adresa instituției Avocatul Poporului/Ombudsmanului sau Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Informațiilor.
 • Oricine poate iniția cercetări printr-o plângere adresată Autoritatății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30; Sector 1, cod poștal: 010336; București, România) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, lezării dreptului intervenită în legătură cu exercitarea dreptului de acces la informații sau la date de interes public sau în cazul planării unui astfel de pericol direct.
 • Persoana afectată se poate adresa instanței în cazul:
 • refuzării informării,
 • respingerea cererii de corectare, ștergere sau blocare,
 • lezării drepturilor sale, respectiv
 • dacă nu sunteți de acord cu decizia luată în legătură cu cererea de refuz, protest, sau dacă Asociația noastră pierde termenul de evaluare a cererii de refuz, protest, în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei sau de la ultima zi a termenului.
  • Litigiul aparține de competența instanței de la sediul Asociației (Tribunalul Miercurea Ciuc) în calitate de pârât. Litigiul poate fi inițiat – potrivit opțiunii Utilizatorului – și în fața tribunalului de la domiciliul sau reședința acestuia.

13. Incidentele de securitate

 • Incident de securitate în accepțiunea Regulamentului este aceea situație în care securitatea se lezează în așa fel că duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acesteia.
 • De îndată ce Asociația noastră ia cunoștință de un incident de securitate, trebuie să îl raporteze autorității de supraveghere competente fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore după ce a luat cunoștință de incidentul de securitate.
 • În cazul oricăror plângeri sau obiecții legate de gestionarea datelor de către Asociația noastră, vă rugăm să contactați Asociația noastră pentru consultare înainte de a iniția procedurile de mai sus

Termeni și Condiții

1.Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către UCMR-RMCSSZ și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.rmcssz.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către UCMR-RMCSSZ fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – UCMR-RMCSSZ, cu denumirea comercială Asociatia “Uniunea Cercetașilor Maghiari din Romania – Romaniai Magyar Cserkeszszovetseg”, având sediul social în Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, , CUI 25765424, cont bancar IBAN: RO35OTPV260001162186RO01, OTP Banc Romania.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.rmcssz.ro și subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.rmcssz.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3.Obligațiile Vânzătorului

 • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;
 • Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea UCMR-RMCSSZ și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a UCMR-RMCSSZ, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de UCMR-RMCSSZ, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al UCMR-RMCSSZ asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al UCMR-RMCSSZ.

5.Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg continutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fara a se limita la acestea, respectiv tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin UCMR-RMCSSZ.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al UCMR-RMCSSZ. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site – link catre continutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile catre site-ul www.rmcssz.ro, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea UCMR-RMCSSZ – link catre continutul site-ului)

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu site-ul  www.rmcssz.ro.

UCMR-RMCSSZ isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa mail [email protected], cu specificatia „In atentia agenției”.

Orice persoana care transmite sau publica in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea UCMR-RMCSSZ, ci numai raspunderea persoanelor respective.

UCMR-RMCSSZ poate derula in orice moment campanii publicitare si/sau promotii in orice sectiune din site, fara ca aceasta operatiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea campaniilor publicitare si promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului si pot fi schimbate oricand fara a necesita anuntarea prealabila.

UCMR-RMCSSZ nu isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promotiile organizate in site, altele decat cele organizate strict pe site.

6.Limitarea răspunderii administratorului site-ului

UCMR-RMCSSZ nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul site-ului, respectiv pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, UCMR-RMCSSZ va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si maniera profesionista in care vor fi furnizate informatiile pe site, pentru a dobandi si mentine increderea Utilizatorilor in site. In acest sens, UCMR-RMCSSZ va incerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil erorile si omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi tinut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti/secvente/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-ului.

Informatiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credinta, din surse apreciate ca fiind de incredere. In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de e-mail [email protected], pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informatia prezentata poate include eventuale informatii inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta in cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca UCMR-RMCSSZ nu garanteaza:

ca informatiile continute pe site sunt pe deplin complete;

ca informatiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;

ca informatiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii isi asuma intreaga responsabilitate;

pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informatiilor si a serviciilor facandu-se de catre Utilizatori pe propria raspundere;

ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor functiona constant, neintrerupt, fara erori – fata de acest aspect, UCMR-RMCSSZ nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe site catre alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca UCMR-RMCSSZ nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate pe site de catre Utilizatori. Totodata, Utilizatorii inteleg si accepta ca UCMR-RMCSSZ este absolvita de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare. In mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere UCMR-RMCSSZ pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, UCMR-RMCSSZ si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al UCMR-RMCSSZ, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure UCMR-RMCSSZ si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

UCMR-RMCSSZ nu ofera nicio garantie, nici in mod expres si nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv, dar fara limitare la functionarea site-ului www.rmcssz.ro, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site, precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si aplicarea informatiilor se face pe propriul lor risc.

7.Abonarea Utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca Utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primita pe mailul introdus explicit la abonare.

Fata de faptul ca accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizeaza prin intermediul unui cont activ, asadar pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, recomandam Utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar daca acestea afirma ca va contacteaza din partea site-ului.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site recomandam inchiderea ferestrei browser-ului in care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” in pagina vizitata.

8.Politica de cookie-uri

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Cum utilizeaza UCMR-RMCSSZ cookie-urile?

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

 • Cookie-uri strict necesare:

Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

 • Cookie-uri pentru performanţă:

Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre

măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

 • Cookie-uri pentru funcţionalitate:

Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

 • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
 • îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.
 • Cookie-uri pentru publicitate:

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.

Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.

 • Cookie-uri pentru sociale:

– aceste cookies sunt folosite de retelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe www.rmcssz.ro pe respectivele retele. UCMR-RMCSSZ.ro nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informatii despre cum functioneaza, te rugam sa verifici paginile retelelor de socializare.

Cum să administrezi & ştergi cookie-uri

Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web.

Utilizarea www.rmcssz.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

 9.Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

Datele cardului bancar/de plata ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile pentru Vânzător si nici nu vor fi stocate de catre de Vânzător sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre instituția de autorizare a Tranzactiei (de exemplu o Banca sau un IFN) sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, cu respectarea dispozitiilor incidente in domeniul stocarii datelor, despre a carei identitate Clientul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, dreapta, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866, societate care detine proprietatea asupra portalului de plati “EUPLATESC” (utilizat de Vanzator in procesul de vanzari online) si care gestioneaza functionarea acestuia.

10.Responsabilități

 • Vânzătorulse obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • Vânzătorulse eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorulva asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorulnu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorulnu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorulnu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorulîși alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorulnu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoareamaximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

11.Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în secțiunea “Livrări”.

Produsele noastre sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ceea ce face ca durata de producție și livrare să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 10:00-18:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 10:00-18:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

 12.Acceptarea

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de UCMR-RMCSSZ, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

13.Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14.Returnarea produselor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

Coletele prezintă deteriorări severe;

Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

Produsele prezintă defecte de fabricație;

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.

Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat.

15.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificareastabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

 1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, UCMR-RMCSSZ va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni si Conditii Utilizatorii sunt informati ca datele personale pe care le furnizeaza urmeaza a fi prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre UCMR-RMCSSZ a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri si servicii, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate si a serviciilor de statistica.

UCMR-RMCSSZ realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea si, in unele cazuri, transmiterea catre terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract comercial care asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, mentine, imbunatati si obtine informaţii cu privire la serviciile pe care le ofera, precum si pentru a preveni erori si scurgeri de informatii prin reteaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali.

Datele personale ce urmeaza a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) si pentru a personaliza intr-un grad cat mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum si in scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

Datele personale vor fi furnizate de catre Utilizatori, la optiunea lor proprie, in momentul crearii unui cont valabil pe site sau abonarii la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia. La inregistrarea in site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele si prenumele, sexul, data nasterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferinte/comportament, dar si alte informatii cu caracter personal.

Utilizatorul este singurul raspunzator de toate datele furnizate la momentul crearii contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor si contului, Utilizatorul va fi anuntat la adresa de e-mail declarata la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stoparii actiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Daca primiti un asemenea mesaj, in conditiile in care nu v-ati inregistrat personal pe site va rugam sa ne trimiteti un e-mail la adresa [email protected] pentru a sterge contul respectiv in maximum 3 zile lucratoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.

Formularul de profil al Utilizatorului contine campuri care pot fi editate in cazul in care se doreste modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidentei despre folosirea site-ului si ii) al oferirii in conditii optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunostinta a campaniilor promotionale, in scop de reclama, pentru actiuni de marketing si publicitate personalizate si pentru accesul Utilizatorului la facilitati suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina neparticiparea la actiunile promotionale organizate prin intermediul site-ului si nefolosirea facilitatilor, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont in acest website.

Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract)

Conform Regulamentul (UE) 2017/679 si Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere in scris in acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa [email protected] cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.

Site-ul se angajează sa nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) si sa întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea si confidențialitatea datelor utilizatorului.

Site-ul își rezerva dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile si accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de frauda, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

 1. persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 5. prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezulta în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
 6. prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora.  Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.

Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

Date având caracter personal pe care le colectăm: Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, link profiluri social media

Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)

Scopurile colectării datelor având caracter personal: Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse

Modalitatea si perioada de colectare a datelor: 

In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

Date având caracter personal pe care le colectăm: Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site

Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)

Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.

Modalitatea si perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementam, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: [email protected], Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, , telefon +40 (0)723 273 257.

  • Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum si pentru a solicita ștergerea parțiala sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresata cererea folosind adresa de e-mail [email protected] sau sa fie expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al UCMR-RMCSSZ.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

  • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa [email protected] ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către UCMR-RMCSSZ sunt incomplete.

  • Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

  • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz in care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.

  • Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a isi retrage consimțământul in orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul înregistrării acesteia si operarea retragerii consimțământului se va realiza in maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

  • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

  • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected].

5) Exercitarea drepturilor

Pentru ca utilizatorul sa își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.

Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Temeri și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la [email protected] sau prin corespondenta postala la Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, .

16. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între UCMR-RMCSSZ și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

18. Oferte speciale

UCMR-RMCSSZ nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

19. Modificarea termenilor și condițiilor

UCMR-RMCSSZ are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános tájékoztatás
  1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a tagjaink és munkavállalóink által Egyesületünkhöz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
  2. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  3. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  4. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek­ képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 2. Adatkezelő elérhetőségeiA ”Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” egyesület, székhelye Petőfi Sándor utca 53 szám, Csíkszereda, Hargita megye, tel: +40.723.273.257, website: www.rmcssz.ro, és össze aloldala, email: office[at]rmcssz.ro, aki adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács (EU) által kihírdetett 2016/679. számú Rendelet, valamint az illető adatvédelmi szabályzat alkalmazásáról szóló 190/2018. sz. Törvény előírásai és rendelkezései, továbbá kizárólag a jelen iratban részletezett céllal dolgozza fel.
 3. Az adatkezelés jogalapja
  1. Egyesületünk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Egyesületünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Egyesületünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
   2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
   3. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről (“Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv”)
   4. TÖRVÉNY 2018. július 18-i 190a személyes adatok feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására irányuló intézkedésekről, valamint a 95 / irányelv hatályon kívül helyezéséről / 46/CE (Általános Adatvédelmi Szabályzat)
   5. TÖRVÉNY 2004. november 17-i 506. sza személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban
   6. 2010. július 1-i POLGÁRI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY
   7. Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény
  2. A személyes adatok kezelésére többek között azon jogalapokon kerülhet sor, mint például az Egyesületünkkel létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Egyesületünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
  3. A tagok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a tag írásos beleegyezése alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  4. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a velük megkötött írásos szerződés képezi.
  5. Az adatkezelés jogalapja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és törvényes képviselőjük (kiskorúak esetén) illetve önkéntesek személyes adatait az 1 számú mellékletben felsoroltak alapján történik.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   3. Munkavállalók személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   4. Jelenléti ív: jogszabályi kötelezettség, szerződés teljesítése
   5. Regisztrációs űrlapok: szerződés teljesítése
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): az e-mail cím vonatkozásában szerződés teljesítése. Tekintettel arra, hogy Egyesületünk az e-mail fiók használatát, illetve a felhasználó levelezését nem ellenőrzi, továbbá a fiók tartalmáról biztonsági mentést nem készít, így adatkezelés e vonatkozásokban nem történik.
   7. Hírlevelek: hozzájárulás
   8. Kép- és videófelvételek: hozzájárulás
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email cím): jogos érdek
 4. Az adatkezelés céljaAz Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően, mint adatkezelő, az egyesület alapító okirat és alapszabályzatában meghatározot célok és célkítűzések megvalósítása érdekében, a vonatkozó egyedi rendelkezésekkel összhangban, az alábbi tevékenységek végzése céljából kezeljük:
  1. Az egyesület célja a fiatalok nevelésének kiegészítése, fizikai és intellektuális fejlesztésük, önmaguk megismerése, az új keresésének és megtalálásának szükségessége, aktív részvétel a sport, felfedezés, megvalósítás területén, a (felebarátok) közüliek segítése és mindaz, ami egy személy létéhez és neveléséhez tartozik.
  2. Az egyesület célkitűzései a cél megvalósításának érdekében a következők:
   1. a magyar fiatalok nevelése a cserkész módszer alapján, amelyet a WOSM és Lord Baden Powell a mozgalom alapítója dolgozott ki;
   2. a magyar történelmi egyházakkal való együttműködés a vallásos hagyományok változatlan megőrzése, a sajátos magyar kultúra ápolása a nemzeti azonosság megőrzése érdekében;
   3. más egyesületekkel, cserkészszövetségekkel, belföldi és külföldi ifjúságokkal való együttműködés
   4. anyagi és nevelés szempontjából hátrányos helyzetben levő fiatalok támogatása
   5. az egyesület céljának megvalósítása érdekében kiadványok nyomtatása és terjesztése
   6. a romániai fiatalok tájékoztatása és nevelése a tömegkommunikációs eszközök és külön tevékenységek által annak érdekében, hogy meghiúsítsuk azok emigrálását
   7. a célkitűzések megvalósításának érdekében sajátos rendezvények szervezése
   8. népművészeti és más jellegű időleges és állandó kiállítások létrehozása és fenntartása
   9. táborok, fesztiválok, tanfolyamok, megemlékezések szervezése
   10. környezetvédő tevékenységek szervezése
   11. szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése
   12. táncestek, előadások, klubok, könyvbemutatók szervezése és támogatása
   13. túrák, kirándulások, felfedezőutak, turnék szervezése gyermekek és felnőttek számára belföldön és külföldön, múzeumok, emlékművek látogatása
   14. a vidék turisztikai lehetőségei kihasználásának támogatása, különös tekintettel az agro-turizmusra és ökológiai turizmusra
   15. segítségnyújtás különböző területeken: szakmai felkészülés, bizonyos szakmai területen való továbbtanulás
   16. más tevékenységek, amelyek az egyesület céljának megvalósítását szolgálják.
   17. a többségi párbeszéd előmozdítása – a nemzeti kisebbségek a döntéshozatali és végrehajtási intézkedések javítása érdekében
   18. közös értékek teremtése, a diszkrimináció és az előítéletek elleni küzdelem a kulturális, nyelvi, vallási, projektalapú közlemények előmozdításával
   19. a nemzeti kisebbségi sajtók etnikai, nyelvi és vallási identitásának garantálására, terjesztésére, kifejlesztésére, előmozdítására és fejlesztésére irányuló programok támogatása és szervezése
   20. népi programok és tevékenységek támogatása és szervezése
   21. kapcsolatok kialakítása és fenntartása nem kormányzati szervezetekkel az országon belül és külföldön, valamint szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel, amelyek kisebbségi tevékenységekkel és az etnikai alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkoznak
   22. tudományos kutatás támogatása a nép kapcsolatok területén, valamint a területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel és személyiségekkel való együttműködés
   23. nemzeti és nemzetközi érdekű kulturális és interkulturális események szervezése és részvétele (fesztiválok, előadások, versenyek, kiállítások, bemutatók, vásárok)
   24. a dokumentumanyag beszerzése, szerkesztése, nyomtatása, fordítása és terjesztése (számlák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok, könyvek, tankönyvek, plakátok, bannerek, naptárak, napirendek, enciklopédiák, plakátok, audio- és videokazetták, kompakt lemezek, DVD-k, multimédia stb.)
   25. reklámszolgáltatások vásárlása
   26. információk és kép kampányok készítése
   27. egyéb tevékenységek, amelyek szükségesek és megfelelőek a nemzeti kisebbségi igények etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzéséhez, érvényesítéséhez és fejlesztéséhez.
  3. Tagok nyilvántartása céljából
  4. Szerződések megkötése, nyilvántartása céljából (Önkéntes szerződések, Ösztöndíjszerződések, Áruk/szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések)
  5. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt célokból kerül sor. A tagok, önkéntesek, munkavállalók, illetve ösztöndíjasok adatait a megjelölt céloktól eltérő célra Egyesületünk nem használja fel.
  6. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
  7. Az adatkezelés célja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: az adatok kezelésére támogatói szerződés illetve az ösztöndíj teljesítéséhez kapcsolódóan kerül sor.
   3. Munkavállalók személyes adatai: az adatok kezelésére kizárólag a munkaviszony fenntartásához kapcsolódóan (így különösen adóhatósági bejelentés, bérszámfejtés, üzemorvos, a stb.) kerül sor.
   4. Jelenléti ív: adatok a testületi ülésen megjelent tagok nyilvántartása, a rendezvényen megjelentek dokumentálása, pályázati elszámolás céljából
   5. Regisztrációs űrlapok: a rendezvények, események előkészítése, megszervezése és a jelentkező részvételének biztosítása céljából
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): levelező- és tárhelyszolgáltatás biztosítása céljából
   7. Hírlevelek: a tagok tájékoztatása az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről és projektekről
   8. Kép- és videófelvételek: Egyesületünk népszerűsítése, az egyesületi taggá válás ösztönzése, illetve marketing és reklám céljából
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro): az adatok kezelésére, megfigyelésre elsősorban a társaság által vállalt szolgáltatások teljesítésének érdekében, az egyes projektek visszakereshetősége céljából kerül sor.
 5. Adatkezelés típusa / Személyes jellegű adatok
  1. Tagok és önkéntesek személyes adataiEgyesületünk tagjainak és önkénteseinek személyes adatait a Csapat Támogató Rendszerben (a továbbiakban: CSATÁR) tartjuk nyilván.
   1. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a tagjaink alábbi adatainak nyilvántartása kötelező:
    1. név (családnév, keresztnév)
    2. személyi szám (CNP)
    3. nem
    4. felekezet
    5. születési idő
   2. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük:
    1. név előtag
    2. becenév
    3. névnap
    4. email-cím
    5. telefonszám
    6. Születési/leánykori név
    7. születési hely
    8. szülő, törvényes képviselő elérhetősége – 18 év alatti tagok esetén kötelező (név, e-mail, telefonszám)
    9. lakóhely (ország, irányítószám, megye, település, utca, házszám)
    10. krónikus betegségek
    11. allergia
    12. különleges étrend
    13. ételérzékenység
    14. nemzetiség
    15. fotó, videó
    16. pólóméret
    17. tanulmányok (Elemi-, Általános-, Közép-, Posztliceális- iskolák, Főiskola, Egyetem, egyéb képzések, egyéb képzések, idegen nyelvismeret)
    18. foglalkozás (munkahely, foglalkozás)
    19. egyéb megjegyzések
   3. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl azon tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük, akik önkéntesként szerepet vállalnak (valamilyen vezetői megbízatással rendelkeznek):
    1. személy igazolvány (széria, száma, kiállításának helye és ideje)
    2. bankszámlaszáma
   4. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi cserkész tevékenységükkel kapcsolatos adatok tároljuk:
    1. Igazolvány szám (CSATÁR -kód)
    2. jogviszony típusa
    3. tagság státusza
    4. CSATÁR fiók státusza és utolsó belépés időpontja
    5. Szervezeti egységhez tartozik (őrs, raj, csapat, körzet)
    6. fogadalmak, ígéretek (típusa, dátuma, helyszíne)
    7. próbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    8. különpróbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    9. szakági képesítések (típusa, dátuma, helyszíne)
    10. szakági különpróba (típusa, dátuma, helyszíne)
    11. vezetői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    12. kiképzői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    13. hatályos megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
    14. korábbi megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
  2. Jelenléti ívek
   1. Az Egyesület testületeinek ülésein a megjelent tagokról jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
   2. Az Egyesület által szervezett egyes belső megbeszéléseken a megjelentekről, résztvevőkről jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre.
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
  3. Regisztrációs űrlapok (tagok számára szervezett események)Az Egyesületünk által, illetve annak közreműködésével szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során, tagjainknak a rendezvény jellegétől függően az CSATÁR-ben foglalt adatokon túl, de legfeljebb az alábbi személyes adatait kezeljük:
   1. csapatparancsnoki ajánlás
   2. aláírt nyilatkozat (kiskorú tag esetében szülőé / törvényes képviselőé)
   3. cserkész önéletrajz magyarul
   4. cserkész önéletrajz angolul
   5. igazolványkép
   6. motivációs levél

   Regisztrációs űrlap lehet más formái rendezvények és projektek esetén amelyet a tevékenységet támogató intézet megkövetel.

  4. Egyesületi tagok e-mail fiókja és tárhely szolgáltatása (@rmcssz.ro email címek)Egyesületünk bármely legalább segédvezetői képesítéssel rendelkező tagjának lehetősége van a ,,@rmcssz.ro” levelezőszerver cím alatt működő egyesületi e-mail fiók és a hozzá tartozó tárhely igénylésére.Minden tag kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni. Az e-mail fiók az egyesületi mellett magán célú levelezésre is használható. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy Egyesületünk az e-mail fiók és tárhely használatát, illetve a felhasználó levelezését és a tárolt adatokat nem ellenőrzi, továbbá a fiók és tárhely tartalmáról biztonsági mentést nem készít.
  5. HírlevelekEgyesületünk tagjainknak tájékoztatása érdekében az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről hírleveleket küld.Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott tagok részére történik. A hírlevélre feliratkozni az CSATÁR-ben lehetséges. Az CSATÁR fiókkal rendelkező tagok heti, illetve napi hírlevélre iratkozhatnak fel, illetve megjelölhetik azon szervezeti egységeket, amelyekkel kapcsolatban a hírleveleket igénylik.A hírlevelekkel kapcsolatban Egyesületünk a következő személyes adatokat kezeli:
   1. becenév
   2. e-mail cím

    

   A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az CSATÁR-ben a hírlevél küldés rendszerességét szabályozó jelölőnégyzet pipájának eltávolításával vagy a hírlevél alján rögzített hivatkozásra kattintással.

  6. LevelezőlistákEgyesületünk tagjai egymás közti kommunikációja érdekében egyesületünk levelező listákat üzemeltet. A listákhoz való csatlakozás az egyes tagok kérelmére történik a név, email cím és csapatszám megadásával.
  7. Kép- és videófelvételekEgyesületünk székhelyén, ill. csapatotthonokban, valamint bármely más az Egyesületünk által szervezett – helyszíntől független – eseményeken és egyéb rendezvényeken kép-, és videófelvételek készülhetnek, amelyeket Egyesületünk tagjai, munkavállalói, illetve az Egyesületünk közvetlen tulajdonában álló vállalkozások (Helvet Scout SRL) munkavállalói készítenek.Az adatkezelés célja Egyesületünk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése. A készült kép-, hang- és videófelvételek különösen Egyesületünk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, lnstagram, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra és a nyilvánosság felé történő közvetítésre.Ehhez a felvételen szereplő személy az adott eseményen való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben nem kíván szerepelni az adott felvételen, kérjük, szíveskedjék azt egyértelműen jelezni. Ebben az esetben egy „no photo” feliratú kitűzőt adunk át önnek, melyet kérjük jól látható módon szíveskedjen elhelyezni. Tagjaink és munkatársaink a kitűzőt viselő személyről felvételt nem készítenek, így vonatkozásukban adatkezelés nem valósul meg. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni.
  8. Munkavállalók személyes adatai:A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapítható, hogy a munkáltatói ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseiből, a munkaviszony természetéből fakadó, a munkavállalói hozzájárulástól független adatkezelés. A munkaviszony időtartama alatt a munkáltató gazdasági tevékenységének megfelelő működése érdekében a munkavállalók magánszféráját bizonyos, pontosan körülhatárolt esetekben, garanciális követelmények megtartása mellett korlátozhatja.Egyesületünk munkavállalói vonatkozásában kezelt személyes adatok köre az alábbi:
   1. név
   2. születési név
   3. születési hely és idő
   4. anyja neve
   5. állampolgárság
   6. bejelentett lakóhely
   7. tartózkodási hely (levelezési cím)
   8. házastárs adatai (első házasok és családi adókedvezmény adókedvezményének érvényesítése céljából)
   9. eltartott gyermekek száma, születési adata, TAJ/adóazonosító jele (családi adókedvezmény érvényesítése céljából)
   10. e-mail cím és annak tartalma
   11. telefonszám (mobil, vezetékes)
   12. tanulmányokra vonatkozó adatok
   13. munkahelyekre vonatkozó adatok
   14. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
   15. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
   16. adóazonosító jel és TAJ szám
   17. bankszámlaszám

   Egyesületünk a fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy Egyesületünknél a munkavégzés akadálymentes legyen.

   Egyesületünk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

   Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi eszközt és az azon található adatokat köteles megfelelően védeni, mind elektronikusan (jelszóval), mind pedig fizikailag (megfelelő zárt helyen tárolni).

  9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email címek)Minden munkavállaló kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni, és felelős az e-mail fiókjából kimenő levelekért. Egyesületünk által biztosított e-mail fiók tartalma mint a munkakör ellátásával kapcsolatos adat az Egyesületünk tulajdonát képezi. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy biztonsági okokból, illetőleg üzleti érdekének védelme okán minden felhasználói e-mail fiók ki- és bejövő levelei az Egyesületünk kizárólagos használatában és ellenőrzése alatt álló központi adattároló egységre lementésre kerülhetnek.Helyettesítés esetén az e-mailek nem kerülnek továbbításra, helyettes személy nem kap hozzáférést a munkavállaló munkahelyi elektronikus levelezéséhez.
 6. Személyes jellegű adatok forrása
  1. A tagok személyes adatainak gyűjtését a tag írásos beleegyezése vagy nyilvános dokumentumokból alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  2. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak gyűjtését, a velük megkötött írásos szerződés vagy nyilvános dokumentumokból származik.
  3. Ha harmadik fél jogi személyektől kapott személyes adatokat kell feldolgoznunk, az utóbbiak kötelesek az Ön számára a továbbított személyes adatok felhasználásáról a szükséges tájékoztatást megadni.
  4. Abban az esetben, ha harmadik fél jogi személyek az országban vagy külföldön, amelyek használják a CSATAR alkalmazást, az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) szerverein, a rendszerben összegyűjtött és rögzített adatok a harmadik fél jogi személyek tulajdonát képezik, és felelősek az összegyűjtött és rögzített adatokért őt terheli. Az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) csak tárolja őket, és nem rendelkezik jogokkal felettük.
 7. Adatok biztonságaA munkavállalók személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Egyesületünk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését, így különösen papír alapú tárolás esetén elzártan, elektronikus kezelésnél jogosultságok kiosztásával, a hardvereket fizikailag is védjük. Egyesületünk az elektronikus adatokat megfelelő informatikai védelemmel látja el, (így különösen tűzfal, titkosítás stb.).
 8. Az adatkezelésre jogosultak köre
  1. Egyesületünk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve Egyesületünkkel szerződéses jogviszonyban álló, jelen szabályzatban megjelölt együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában a vezető tisztségviselőkön túl az alábbi munkavállalók és egyesületi tagok, önkéntesek jogosultak hozzáférésre:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Jelenléti ív: elnökség, az érintett projekt vezetője és a projektmenedzsment munkatársai, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, valamint a titkárság munkatársai
   3. Regisztrációs űrlapok: programszervező munkatársak
   4. Hírlevelek: elnökség, titkársági munkatársak és kommunikációs vezető
   5. Kép- és videófelvételek: elnökség, a titkárság és a kommunikációs csoport munkatársai, valamint a programszervező munkatársak
   6. Munkavállalók személyes adatai: elnökség, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, HR munkatárs, valamint a titkárság munkatársai
   7. Munkavállalók elektronikus levelezése: a munkavállaló, továbbá munkaviszonyának megszűnését követő egy éven belül két tanú jelenlétében a szövetségi igazgató vagy a titkársági munkatársak
  3. Egyesületünk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Egyesületünk nem vállal felelősséget.
 9. Adattovábbítás, adatfeldolgozók
  1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található (így különösen nemzetközi programot szervező szövetség) – a jelen szabályzatban nem meghatározott – harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor.
  2. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő továbbításához, illetőleg adatfeldolgozóként való igénybevételükhöz a munkavállalók hozzájárulnak: ● Programjaink és tevékenységeink során a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és Hargita Megye Tanácsa mind támogatok által az elszámolási kötelezettségekben megkövetelt, a támogatás felhasználásának alátámasztása céljából megkövetelt adatokat.
  3. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.
  4. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
  5. Más cserkészszövetségek, számára az általuk kezelt adatok esetében az RMCSSZ mint adattároló, az egymás között megkötött megállapodás alapján történik az adattárolás. Az általuk kezelt adatokért a felelősség az adott cserkészszövetségé, az RMCSSZ semmilyen felelősség nem terheli.
 10. Az adatkezelés időtartama
  1. Az adatokat Egyesületünk az adatbázisában – amennyiben jelen szabályzat ettől eltérő határidőt nem határoz meg – mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év inaktivitás elteltével).
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatai az aktívitás megszűnésétől számított 5 évig tároljuk, majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően archiválásra kerül.
   2. Munkavállalók személyes adatai: az adatokat Egyesületünk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az adott munkavállaló jogviszonya a társaságnál fennáll, illetve azt követően 10 évig, ha az érintett nem kéri annak törlését. A jogszabály alapján kötelezően megőrzendő adatokon kívül a munkaviszony megszűnését közvetlenül követően a munkavállaló személyes adatait töröljük. A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló adatai törlését nem kérheti.
   3. Jelenléti ív: 5 év
   4. Regisztrációs űrlapok: 5 év
   5. Egyesületi tagok és önkéntesek e-mail fiókja: az e-mail fiók felhasználó általi megszüntetéséig, de az adatok legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év belül törlésre kerülnek.
   6. Munkavállalók elektronikus levelezése: A levelezés és az e-mail fiók törlésére a munkaviszony megszűnését követő 2 éven belül kerül sor.
   7. Hírlevelek: a személyes adatokat Egyesületünk az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezeli.
   8. Kép- és videófelvételek: a személyes adatokat Egyesületünk mindaddig kezeli, amíg azok az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak. Hozzájárulása visszavonását, illetve a kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti.
  3. Egyesületünk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti, munkaviszonya megszűnésével egyidejűleg a jövőbeni felhasználás lehetőségét (kivéve jogszabályban előírt kötelezettség) automatikusan megszüntetjük. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben Egyesületünk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.
  4. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére Egyesületünk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az [email protected] (email) címen kérhető. A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  5. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre Egyesületünk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.
 11. Ellenőrzés
  1. Amennyiben valamilyen ellenőrzésre kerül sor, úgy lehetőség szerint Egyesületünk előzetesen tájékoztatja az érintett munkavállalót, milyen szabályok szerint kerül sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, továbbá biztosítja az adott munkavállaló jelenlétét az ellenőrzés során, illetőleg, ha ez nem lehetséges, úgy az ellenőrzés tényéről értesíti és lehetőséget biztosít észrevételek megtételére. Az ellenőrzés megtételére kizárólag a cégvezető által kijelölt személy jogosult.
  2. Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az az Egyesületünknek, valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partner gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
  3. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. – A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
  4. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.
 12. Jogérvényesítés
  1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.
  2. A személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatóságanál (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 010336; Bukarest, Románia) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  3. Az érintett bírósághoz fordulhat:
   • a felvilágosítás megtagadása,
   • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
   • jogainak megsértése esetén, továbbá
   • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Egyesületünk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Csíkszeredai Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per – a Felhasználó választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 13. lncidensek kezelés
  1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Amint Egyesületünk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.
  3. Kérjük, hogy az Egyesületünk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Egyesületünkhöz.
Politica de confidențialitate

Declarație privind protecția datelor

1.     Informare generală

 • În cursul activității noastre, acordăm o atenție sporită protecției datelor personale și speciale, furnizate Asociației noastre de către membrii și angajații noștri, în timpul prelucrării necesare a datelor.
 • Constituie operare, prelucrare de date orice operațiune efectuată asupra datelor cu caracter personal sau a unui set de operațiuni, cum ar fi colectarea, înregistrarea, sistematizarea, segmentarea, stocarea, transformarea sau modificarea, interogarea, consultarea, utilizarea, comunicarea, transmiterea, distribuția sau asigurarea accesului la aceste date prin orice altă modalitate, coordonare sau conexare; restricție, ștergere sau distrugere.
 • Se califică date cu caracter personal orice date care pot fi asociate cu o anumită persoană fizică (identificată sau identificabilă) și orice concluzie despre persoana vizată care poate fi trasă pe baza acestor date. În timpul gestionării datelor, datele cu caracter personal își vor păstra această calitate atâta timp cât relația cu persoana vizată poate fi restabilită. O persoană poate fi considerată identificabilă în special dacă poate fi identificată – direct sau indirect – pe baza unui nume, al unui semn de identificare sau a unuia sau mai multor factori caracteristici identității sale fizice, fiziologice, mentale, economice, culturale sau sociale.
 • Sunt date speciale acelea care privesc originea rasială, apartenența la o minoritate națională și etnică, opinia politică sau apartenența la partid, convingeri religioase sau de altă viziune asupra lumii, apartenența la o organizație de reprezentare și care reprezintă interesul persoanei, precum și date despre sănătate, viciu patologic, viață sexuală și date personale de natură penală.

2.     Datele de contact al operatorului de date personale

Asociația ”Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség”, sediu: str. Petőfi Sándor nr. 53, Miercurea Ciuc, județul Harghita, tel: +40.723.273.257, website: www.rmcssz.ro, și toate celelalte subpagini de web ale acesteia, e-mail: office[at]rmcssz.ro, prelucrează datele Dvs. numai în scopul detaliat exclusiv în acest document și potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-GDPR).

3.     Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

 • În gestionarea datelor cu caracter personal, asociația noastră acordă o atenție deosebită respectării dispozițiilor legale în vigoare. Asociația noastră tratează datele personale în mod confidențial și ia toate măsurile tehnice și de securitate care garantează securitatea datelor. Principiile de gestionare a datelor ale Asociației noastre sunt în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, în special cu următoarele:
  • Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (în cele ce urmează GDPR).
  • Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului (din 27 aprilie 2016) privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a Consiliului
  • Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (din 12 iulie 2002) privind prelucrarea datelor personale și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor publice electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice)
  • Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
  • Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter

personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice

 • Codul de procedură civilă din 1 iulie 2010 (**republicat**)
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii.
 • Prelucrarea datelor cu caracter personal poate avea loc, printre altele, pe temeiuri legale precum executarea contractului încheiat cu Asociația noastră (art. 6 alin. 1) lit. b) din GDPR), îndeplinirea obligațiilor legale referitoare la Asociația noastră (art. 6 alin. 1) litera c) din GDPR), promovând interesele legitime ale Asociației noastre sau ale unui terț (art. 6 alin. 1) lit. f) din GDPR). Datele cu caracter personal pot fi prelucrate și în scopuri de aplicare a legii, securitate națională și apărare națională, dacă legislația în vigoare prevede acest lucru. Datele cu caracter personal pot fi furnizate organizațiilor care îndeplinesc astfel de sarcini, dacă legislația în vigoare prevede acest lucru.
 • Baza legală pentru gestionarea datelor cu caracter personal ale membrilor se bazează pe acordul scris al membrului, care se realizează prin completarea formularului de înscriere al Asociației (Formular de autentificare/aderare și înregistrare), care trebuie încărcat în CSATÁR/SAE. În cazul minorilor, aceasta se face prin reprezentantul legal al acestora.
 • Temeiul legal pentru gestionarea datelor cu caracter personal a voluntarilor, angajaților și bursierilor este contractul scris, încheiat cu aceștia.
 • Temeiul juridic al gestionării datelor în raport cu fiecare tip de prelucrare al datelor:
  • Datele personale ale membrilor și reprezentanților lor legali (în cazul minorilor) și ale voluntarilor se bazează pe informațiile enumerate în Anexa nr. 1.
  • Datele personale ale bursierilor: legislația, executarea contractului, consimțământ.
  • Datele personale ale angajaților: legislația, executarea contractului, consimțământ.
  • Lista de prezență/condica: legislația, executarea contractului.
  • Formularele de înregistrare: executarea contractului.
  • Contul de e-mail a membrilor Asociației (@rmcssz.ro): cu privire la adresa de e-mail: executarea contractului. Având în vedere că Asociația noastră nu verifică utilizarea contului de e-mail sau corespondența utilizatorului și nu face o copie de rezervă a conținutului contului, prin urmare nu are loc nicio gestionare a datelor în acestă privință.
  • Buletinele de informare/Newsletter: consimțământ.
  • Înregistrări foto și video: consimțământ.
  • Corespondența electronică ale angajaților (adresa de e-mail: @rmcssz.ro): interes legitim.

4.     Scopul prelucrării datelor

În conformitate cu GDPR, în calitate de operator de date, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul desfășurării următoarelor activități, potrivit prevederilor individuale relevante, în vederea atingerii scopurilor și obiectivelor definite în Actul constitutiv și Statutul Asociației:

 • Scopul Asociației este de a completa educația tinerilor, dezvoltarea lor fizică și intelectuală, de a se cunoaște pe ei înșiși, nevoia de a căuta și găsi noul, participarea activă în domeniul sportului, descoperirii, realizării, ajutând pe ceilalți (pe semeni) și tot ceea ce ține de existența și creșterea unei persoane.
 • Obiectivele Asociației în vederea realizării scopului sunt următoarele:
  • educația tinerilor maghiari bazată pe metoda cercetașului dezvoltată de

WOSM și Lord Baden Powell, fondatorul mișcării;

 • cooperarea cu bisericile istorice maghiare pentru a păstra tradițiile

religioase neschimbate, pentru a conserva cultura specifică maghiară în vederea păstrării identității naționale;

 • cooperarea cu alte asociații, asociații de cercetași, tineri din țară și din

străinătate;

 • sprijin pentru tinerii dezavantajați din punct de vedere financiar și

educațional;

 • tipărirea şi distribuirea publicaţiilor în vederea realizării scopului

Asociaţiei;

 • informarea și educarea tinerilor din România prin mass-media și activități

speciale pentru a preveni emigrarea acestora;

 • organizarea de evenimente specifice în vederea atingerii obiectivelor;
 • organizarea și susținerea unor expoziții de artă populară și alte expoziții

temporare și permanente;

 • organizarea de tabere, festivaluri, cursuri, comemorări;
 • organizarea activităţilor de protecţie a mediului;
 • organizarea de seminarii, simpozioane, conferințe;
 • organizarea și susținerea a serilor de dans, spectacole, cluburi, lansări de

carte;

 • organizare de drumeții, excursii, excursii de explorare, turnee dedicate

copiilor și adulților, în țară și în străinătate, vizite la muzee, monumente;

 • sprijinirea valorificării oportunităților turistice din mediul rural, având în

vedere în mod special agroturismul și ecoturismul;

 • acordarea de asistență în diverse domenii: pregătire profesională,

pregătire continuă într-un anumit domeniu profesional;

 • alte activități care sprijină realizarea scopului Asociației;
 • promovarea dialogului majoritar – minorități naționale în vederea

îmbunătățirii măsurilor de luare a deciziilor și implementare;

 • crearea de valori comune, lupta împotriva discriminării și a prejudecăților

prin promovarea comunicării culturale, lingvistice, religioase, bazate pe proiecte;

 • sprijinirea și organizarea de programe care vizează garantarea,

răspândirea, dezvoltarea, promovarea și dezvoltarea identității etnice, lingvistice și religioase a presei minorităților naționale;

 • susţinerea şi organizarea de programe şi activităţi folclorice;
 • stabilirea și menținerea relațiilor cu organizațiile neguvernamentale din

țară și din străinătate, precum și cu organizații și instituții internaționale

care se ocupă cu activitățile minorităților și luptă împotriva discriminării etnice;

 • sprijinirea cercetării științifice în domeniul relațiilor interetnice, precum și

a cooperării cu organizații, instituții și personalități active în domeniu;

 • organizarea și participarea la evenimente culturale și interculturale de

interes național și internațional (festivaluri, spectacole, concursuri, expoziții, prezentări, târguri);

 • achiziționarea, editarea, tipărirea, traducerea și distribuirea de material

documentar (facturi, buletine informative/newsletter, pliante, albume, reviste, cărți, manuale, afișe, bannere, calendare, agende, enciclopedii, afișe, casete audio și video, discuri compacte, DVD-uri, multimedia, etc.);

 • achiziționarea de servicii de publicitate;
 • realizarea de campanii de informare si imagine;
 • alte activități care sunt necesare și adecvate pentru păstrarea, validarea și

dezvoltarea identității etnice, culturale, lingvistice și religioase ale minorităților naționale.

 • Pentru ținerea evidenței membrilor.
 • În scopul încheierii și înregistrării, ținerea evidenței contractelor (contracte de voluntariat, contracte de bursă, contracte de furnizare de bunuri/servicii).
 • Datele vor fi prelucrate exclusiv în scopurile prevăzute în acest document de informare. Asociația noastră nu utilizează datele membrilor, voluntarilor, angajaților sau beneficiarilor de burse în alte scopuri decât cele indicate.
 • Colectarea și stocarea datelor cu caracter personal și speciale, transmiterea datelor cu caracter personal către terți, precum și orice alte activități de gestionare, operare a datelor afectate scopului gestionării datelor, sunt efectuate în așa fel încât persoanele neautorizate să nu le poată accesa.
 • Scopul prelucrării datelor în raport cu fiecare tip de prelucrare a datelor:
  • Datele personale ale membrilor și voluntarilor pe baza celor enumerate în Anexa XX.
  • Datele personale ale beneficiarilor de burse: datele sunt prelucrate în legătură cu contractul de sponsorizare și executarea bursei.
  • Datele personale ale angajaților: datele sunt prelucrate exclusiv în legătură cu menținerea raportului de muncă (în special, declarațiile la organul fiscal, statul de plată, medicina muncii, etc.).
  • Lista de prezență: date pentru ținerea evidenței membrilor care s-au prezentat la ședința consiliului de administrație, AGA, documentarea celor care s-au prezentat la eveniment și în scopul decontărilor în cadrul proiectelor de finanțare.
  • Formulare de înregistrare: în scopul pregătirii și organizării de evenimente și asigurării participării solicitantului.
  • Contul de e-mail al membrilor asociației (@rmcssz.ro): în scopul furnizării de servicii de corespondență și găzduire.
  • Newsletter: informarea membrilor despre evenimente, proiecte și situațiile, aspectele de actualitate ale Asociației noastre.
  • Înregistrări foto și video: pentru a promova Asociația noastră, a încuraja aderarea și obținerea calității de membru și în scopuri de marketing și publicitate.
  • Corespondența electronică al angajaților (@rmcssz.ro): datele sunt gestionate și monitorizate în primul rând în scopul executării serviciilor asumate de Asociație și în scopul căutării, consultării proiectelor.

 

5.     Tipul gestionării datelor / Date cu caracter personal

 • Datele membrilor și a voluntarilor

Ținem evidența datelor personale ale membrilor și voluntarilor Asociației noastre în Sistemul de asistență pentru echipă (în cele ce urmează: CSATÁR/SAE).

 1. Pentru a opera sistemul nostru organizatoric, este obligatorie înregistrarea următoarelor date ale membrilor noștri:
  1. nume (nume, prenume)
  2. CNP
  3. sex
  4. religia
  5. data nașteri.
 2. În scopul operării sistemului nostru organizatoric pe lângă datele mai sus menționate, vom gestiona următoarele date cu caracter personal:
  1. prefix de nume
  2. poreclă
  3. zi onomastică
  4. adresă de e-mail
  5. număr de telefon
  6. numele la naștere/numele purtat înainte de încheierea căsătoriei
  7. locul nașterii
  8. datele de contact a părintelui, al reprezentantului legal – este obligatoriu în cazul membrilor sub 18 ani (nume, e-mail, număr de telefon)
  9. domiciliu (țara, cod poștal, județ, localitate, strada, număr)
  10. afecțiuni, boli cronice
  11. alergii
  12. alimentație specială
  13. sensibilitate alimentară
  14. naționalitate
  15. înregistrări foto, video
  16. mărimea tricoului
  17. studii (din ciclul primar, gimnazial, postliceal, de colegiu, facultate, alte cursuri alte specializări, cunoașterea de limbi străine)
  18. ocupație (loc de muncă, profesie)
  19. alte observații.
 • În vederea operării a sistemului nostru organizatoric, pe lângă cele de mai sus, prelucrăm următoarele date personale ale membrilor noștri care își asumă rolul de voluntar (care dipsun de un mandat de conducere, management):
  1. act de identiate (serie, număr, locul și data eliberării)
  2. cod IBAN.
 1. În vederea operării a sistemului nostru organizatoric, pe lângă cele de mai sus, stocăm următoarele date ale membrilor noștri, legate de activitățile de cercetaș:
  1. număr legitimație (cod CSATÁR/SAE)
  2. tipul raportului juridic
  3. statutul de membru
  4. statusul contului CSATÁR/SAE și data ultimei accesări
  5. unitatea organizatorică unde aparține (patrulă, unitate, centurie, cohortă)
  6. jurăminte, ígéretek (tipul, data, locul)
  7. probe (tipul, data, locul)
  8. probe speciale (tipul, data, locul)
  9. calificări profesionale (tipul, data, locul)
  10. probă specială profesională (tipul, data, locul)
  11. calificări de formatori de cercetași cu funcții de conducere (data, locație, numărul legitimației/adeverinței de calificare, curs, numele formatorului),
  12. calificări de formatori de cercetași (data, locație, numărul legitimației/adeverinței de calificare, curs, numele formatorului),
  13. mandate, delegații valabile (unitate, mandat, data începerii, data încetării),
  14. mandate, delegații anterioare (unitate, mandat, data începerii, data încetării).
 • Listele de prezență
 1. La ședințele organelor Asociației ținem evidență cu privire la prezența membrilor, unde se indică următoarele date:
 2. cod CSATÁR/SAE
 3. nume
 4. numărul echipei de cercetași
 5. semnătură.
 6. La unele dintre ședințele interne organizate de Asociație, ținem o listă de prezență a participanților și a celor prezenți, la care sunt indicate următoarele date:
  1. cod CSATÁR/SAE
  2. nume
  3. numărul echipei de cercetași
  4. semnătură.
 • Formulare de înregistrare (evenimente organizate pentru membri)

La înregistrarea la evenimentele organizate de sau cu cooperarea Asociației noastre, în funcție de natura evenimentului, prelucrăm datele personale ale membrilor noștri pe lângă datele conținute în CSATÁR/SAE, dar cel mult următoarele:

 1. scrisoare de recomandare din partea conducătorului de echipa de cercetași,
 2. declarație semnată (în cazul unui membru minor al părintelui/al reprezentantului legal),
 3. CV de cercetaș în limba maghiară,
 4. CV de cercetaș în limba engleză,
 5. fotografie
 6. scrisoare de intenție.

Formularul de înscriere poate fi și în alte forme pentru evenimente și proiecte cerute de instituția care susține activitatea.

 • Cont de e-mail și serviciu de găzduire pentru membrii Asociației (adrese de e-mail @rmcssz.ro)

Orice membru al Asociației noastre cu calificare cel puțin de lider secund are posibilitatea de a solicita un cont de e-mail Asociației și spațiu de stocare corespunzător care funcționează sub adresa serverului de e-mail „@rmcssz.ro”.

Fiecare membru are dreptul de a utiliza doar propriul cont de e-mail. Contul de e-mail poate fi folosit și pentru corespondența personală, pe lângă corespondența de la Asociație. Informăm utilizatorii că Asociația noastră nu verifică utilizarea contului de e-mail și a spațiului de stocare sau corespondența utilizatorului și a datelor stocate, nu face copii de siguranță ale conținutului contului și spațiului de stocare.

 • Buletinele de informare/Newsletter

În vederea informării membrilor noștri, Asociația noastră trimite buletine informative/newsletter despre aspectele și evenimentele actuale care privesc Asociația.

Newsletter-ul este trimis exclusiv membrilor care s-au abonat la newsletter. Este posibil să vă abonați la newsletter în CSATÁR/SAE. Membrii cu cont CSATÁR/SAE se pot înscrie la un buletin informativ/newsletter săptămânal sau zilnic, sau pot indica unitățile organizatorice în legătură cu care solicită buletinele informative/newsletter.

În legătură cu buletinele informative/newsletter, Asociația noastră prelucrează următoarele date personale:

 1. porecla
 2. adresă de e-mail.

Abonații la buletinele de informare/newsletter se pot dezabona oricând de la newsletter în CSATÁR/SAE debifând caseta de selectare care reglementează regularitatea trimiterii newsletter-ului sau făcând click pe link-ul din partea de jos a newsletter-ului.

 • Lista de e-mail-uri

Asociația noastră operează liste de corespondență pentru ca membrii asociației noastre să comunice între ei. Aderarea la liste se face la cererea individuală a membrilor prin introducerea numelui, a adresei de e-mail și a numărului echipei de cercetași.

 • Înregistrări foto și video

La sediul Asociației noastre, sau în casele echipelor de cercetași, precum și la orice alte evenimente organizate de Asociația noastră – indiferent de locație – pot fi realizate poze și videoclipuri de membrii și angajații Asociației noastre, precum și de angajații companiei deținută direct de Asociația noastră (Helvet Scout SRL).

Scopul prelucrării datelor este de a promova propriile activități de marketing și publicitate ale Asociației noastre. Imaginile, înregistrările audio și video realizate pot fi făcute publice în special pe site-urile proprii ale Asociației noastre, alte interfețe web, în ​​presa on-line și portaluri de socializare (Facebook, Instagram etc.), precum și în presa tipărită, în orice materiale publicitare și pliante și pot fi puse la dispoziția publicului pentru intermediere, distribuire.

Prin participarea la un eveniment anume, persoana din înregistrare își dă în mod expres acordul pentru aceasta. Dacă nu doriți să apareți în înregistrare, vă rugăm să indicați acest lucru clar. În acest caz, vă vom oferi o insignă cu inscripția „fără fotografie”, pe care vă rugăm să o plasați într-o manieră vizibilă. Membrii și colegii noștri nu înregistrează persoana care poartă ecusonul, deci nu are loc nicio prelucrare a datelor în raport cu ele. Dacă se solicită ștergerea înregistrărilor, vom face acest lucru imediat din propria noastră bază de date, totuși, persoana vizată trebuie să solicite ștergerea înregistrărilor care ar fi putut fi tipărite sau postate pe rețelele de socializare direct de la organismul vizat.

 • Datele personale ale angajaților:

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, se poate stabili că prelucrarea datelor aferente controlului angajatorului are la bază dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii (în continuare: C. mun.), gestionarea, prelucrarea datelor decurgând din natura raportului de muncă şi independent de consimţământul salariatului. Pe durata raportului de muncă, angajatorul poate limita sfera privată a angajaților în anumite cazuri, precis definite, cu menținerea cerințelor de garanție, pentru a asigura buna funcționare a activității economice.

Datele cu caracter personal prelucrate în legătură cu angajații Asociației noastre sunt următoarele:

 1. nume
 2. numele la naștere
 3. locul și data nașterii
 4. numele mamei
 5. cetățenie
 6. domiciliu
 7. locul de reședință (adresa de corespondență)
 8. datele soțului/soției (în scopul beneficierii de deduceri, bonificații la plata impozitului acordate pe baza primei căsătorii și familiei)
 9. numărul copiilor aflate în întreținere, data de naștere, cod de identificare fiscală/CNP și numărul de identificare în sistem (în scopul beneficierii de deduceri, bonificații la plata impozitului acordată familiei)
 10. adresă de e-mail și conținutul acesteia
 11. număr de telefon (mobil, fix)
 12. datele privind studiile
 13. datele privind locurile de muncă
 14. date privind cunoașterea de limbi străine
 15. informații referitoare la capacitatea de muncă modificată
 16. cod de identificare fiscală/CNP și numărul de identificare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate
 17. cont bancar.

Asociația noastră nu gestionează, prelucrează neapărat toate datele enumerate mai sus, cu toate acestea, există unele date care trebuie furnizate pentru ca activitatea prestată la Asociația noastră să se desfășoare fără obstacole, impedimente.

Asociația noastră nu își asumă răspunderea pentru datele speciale (de exemplu, incluse în CV-ul dumneavoastră) care vă sunt aduse la cunoștință fără solicitarea dumneavoastră expresă, motiv pentru care vă rugăm ca în lipsa unei cereri exprese să nu ne furnizați astfel de date.

Vă rugăm să rețineți că toate dispozitivele și datele de pe acestea trebuie protejate corespunzător, atât electronic (cu parolă), cât și fizic (stocate într-un loc încuiat adecvat).

 • Corespondența electronică al angajaților (adresele de e-mail: @rmcssz.ro)

Toți angajații au dreptul de a utiliza doar propriul cont de e-mail și sunt responsabili pentru scrisorile trimise din contul lor de e-mail. Conținutul contului de e-mail furnizat de Asociația noastră, constituie proprietatea Asociației noastre, conținutul fiind dată legată de executarea atribuțiilor de serviciu.

Informăm utilizatorii că, din motive de securitate și pentru a le proteja interesele de afaceri, e-mailurile trimise și primite din toate conturile de e-mail ale utilizatorilor pot fi salvate într-o unitate centrală de stocare a datelor aflată sub controlul exclusiv al Asociației noastre.

În cazul înlocuirii, e-mailurile nu vor fi redirecționate, iar persoana suplinitoare nu va avea acces la corespondența electronică de la locul de muncă al angajatului.

6.     Sursa datelor cu caracter personal

 • Datele cu caracter personal ale membrilor sunt colectate pe baza consimțământului, acordului scris al membrului sau din documente publice, care se realizează prin completarea formularului de înscriere a Asociației (Formular de autentificare și înregistrare), care trebuie încărcat în CSATÁR/SAE. În cazul minorilor, aceasta se face prin reprezentantul legal al acestora.
 • Colectarea datelor cu caracter personal ale voluntarilor, angajaților, bursierilor izvorăște din contractul scris încheiat cu aceștia sau din documentele publice.
 • Dacă trebuie să prelucrăm datele cu caracter personal primite de la persoane juridice terțe, acestea din urmă sunt obligate să vă furnizeze informațiile necesare despre utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
 • În cazul persoanelor juridice terțe din țară sau din străinătate care utilizează aplicația CSATÁR/SAE, pe serverele operatorului (UCMR-RMCSSZ), datele colectate și înregistrate în sistem sunt proprietatea persoanelor juridice terțe, iar ei sunt responsabili pentru datele colectate și înregistrate. Operatorul (UCMR-RMCSSZ) le stochează doar și nu are drepturi asupra lor.

7.     Securitatea datelor

Pentru a asigura securitatea datelor personale și speciale ale angajaților, Asociația noastră aplică reguli tehnice și procedurale care împiedică accesul neautorizat la aceste date, alterarea sau transmiterea acestora, ștergerea sau distrugerea intenționată și accidentală, deci mai ales în cazul documentelor pe suport de hârtie acestea se păstrează închise, în privința prelucrării electronice prin acordarea drepturilor de acces iar hardware-le protejăm și fizic. Asociația noastră asigură protecție IT adecvată ale datelor electronice (în special firewall, criptare etc.).

8.     Persoanele cu drept de prelucrare, gestionare ale datelor

 • Au dreptul de a accesa și gestiona, opera datele angajații Asociației noastre autorizați să prelucreze, gestioneze datele, respectiv partenerii cooperanți care se află în raport juridic de natură contractuală cu Asociația noastră și care sunt specificați în prezentul Regulament și însuși persoana vizată.
 • În legătură cu fiecare tip de gestionare, operare a datelor, pe lângă funcționari, personal cu funcții de conducere, următorii angajați și membri ai Asociației și voluntari au dreptul de a accesa:
 • datele cu caracter personal ale membrilor și voluntarilor pe baza celor enumerate la Anexa cu nr. XX,
 • lista de prezență: prezidiul, managerul de proiect și colegii, personalul managementului de proiect, șeful departamentului financiar și personalul cu atribuții în domeniul financiar, respectiv personalul de la secretariat,
 • formularele de înregistrare: colegii, personalul care sunt/este organizatorii(ul)

programului,

 • buletinele informative/newsletter: prezidiul, personalul de la secretariat și șeful

departamentului de comunicații,

 • înregistrări foto și video: prezidiul, personalul secretariatului și grupului de comunicare, precum și organizatorii programului,
 • datele personale ale angajaților: prezidiul, șeful departamentului financiar și personalul acestui departament, personalul HR, respectiv personalul secretariatului,
 • corespondența electronică al angajaților: angajatul, în termen de un an de la încetarea raporturilor de muncă, în prezența a doi martori, directorul uniunii sau personalul de la secretariat.
 • În vederea protejării datelor, Asociația noastră face apel la toate persoanele îndreptățite la gestionarea, operarea datelor să respecte prevederile acestei informări și a celor cuprinse în legi, respectiv îi obligă să păstreze confidențialitatea datelor și informațiilor. Cu ocazia prelucrării datelor cu caracter personal de către partenerii contractuali și mandanții noștri, respectarea prevederilor legale privind protecția datelor cu caracter personal este responsabilitatea partenerilor contractuali și a mandanților noștri, pentru care Asociația noastră nu își asumă nicio responsabilitate.

9.     Furnizare de date, operatorii de date

 • Prelucrarea datelor și furnizarea de date către un terț situat în interiorul sau dincolo de granița națională (în special o asociație care organizează un program internațional) – nespecificată în prezentul Regulament – va avea loc după semnarea unei declarații de acord dată în acest scop.
 • Acceptând acest Regulament, angajații își dau consimțământul pentru transmiterea acestora către următorii parteneri și autorități, precum și utilizarea acestora în calitate de operatori de date:
 • în cadrul programelor și activităților noastre, către Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT și Consiliul Județean Harghita, în calitate de finanțatori. Lor li se furnizează datele solicitate și necesare pentru onorarea obligațiilor de decontare și în vederea justificării utilizării grantului.
 • În cazul transferului de date în străinătate, țara terță pe al cărei teritoriu sunt transferate datele cu caracter personal asigură nivelul adecvat de protecție în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal.
 • Nu transmitem date speciale către terți nici în scris, nici verbal și nu creăm posibilitatea terților de a accesa datele speciale în niciun fel.
 • Pentru alte uniuni de cercetași, în cazul datelor prelucrate de acestea, UCMR-RMCSSZ, în calitate de entitate de stocare a datelor, asigură stocare datelor în baza acordului încheiat între acestea. Responsabilitatea pentru datele operate de aceștia revine uniunii de cercetași în cauză, vizată și UCMR-RMCSSZ-lui,  nu-i incumbă nicio responsabilitate.

10. Durata operării datelor

 •  Datele vor fi stocate și prelucrate în baza de date a Asociației noastre până când persoana vizată solicită ștergerea acestora (dar nu mai târziu de 5 ani de inactivitate) – cu excepția cazului în care prezentul Regulament stabilește un alt termen.
 • Referitor la fiecare tip de operare al datelor:
  • Datele personale ale membrilor și voluntarilor sunt stocate timp de 5 ani de la încetarea activității, iar apoi arhivate în conformitate cu legislația în vigoare.
  • Datele cu caracter personal ale angajaților: datele sunt păstrate și prelucrate de Asociația noastră în baza sa de date atâta timp cât angajatul respectiv are un raport juridic cu Asociația și ulterior acesteia, încă timp de 10 ani, dacă persoana în cauză nu solicită ștergerea acestora. Pe lângă datele care trebuie păstrate conform legii, ștergem datele personale ale angajatului imediat după încetarea raportului de muncă. Pe durata existenței raportului de muncă, salariatul nu poate solicita ștergerea datelor sale.

8.2.2. Lista de prezență: 5 ani.

8.2.3. Formularele de înregistrare: 5 ani.

 • Contul de e-mail al membrilor Asociației și al voluntarilor: până când contul de e-mail este desființat de către utilizator, dar datele vor fi șterse în 5 ani de la încetarea calității de membru.
 • Corespondența electronică a angajaților: corespondența și contul de e-mail vor fi șterse în termen de 2 ani de la încetarea raportului de muncă.
 • Buletinele informative/newsletter: datele personale vor fi prelucrate de Asociația noastră până la retragerea declarației de consimțământ a persoanei în cauză (dezabonare de la newsletter).
 • Înregistrări foto și video: Asociația noastră prelucrează datele personale atâta timp cât acestea pot fi utilizate în mod rezonabil în scopul gestionării datelor. Persoana vizată poate iniția oricând retragerea consimțământului său sau ștergerea datelor prelucrate.
 • Persoana interesată poate iniția oricând ștergerea datelor gestionate de Asociația noastră, iar posibilitatea de utilizare ulterioară (cu excepția obligațiilor prevăzute de lege) va fi încetată automat odată cu încetarea raportului de muncă. În timpul programului nostru de lucru, Asociația noastră întotdeauna dă curs solicitărilor fără întârziere.
 • Persoana vizată poate solicita în orice moment informații despre prelucrarea datelor sale personale. La cerere, Asociația noastră oferă informații despre datele prelucrate ale persoanei vizate, despre cine și în ce scop sunt sau au fost primite datele. Pot fi solicitate informații prin e-mail la adresa: [email protected] . Informarea este gratuită. Persoana vizată se poate opune prelucrării datelor sale personale.
 • Persoana vizată este responsabilă pentru corectitudinea datelor furnizate. Puteți solicita oricând corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea se modifică. La cerere, Asociația noastră corectează datele care nu corespund realității și șterge datele incomplete sau incorecte. În cazul unei solicitări exprese în acest sens, vom trimite o notificare separată de corectare și ștergere prin e-mail la adresa de e-mail specificată în acest scop.

11. Verificare

 •  În cazul în care are loc o inspecție, verificare dacă este posibil, Asociația noastră va informa în prealabil angajatul în cauză cu privire la regulile conform cărora va avea loc inspecția (respectarea principiului gradualismului) și care va fi procedura și va asigura, de asemenea, prezența angajatului în cauză în timpul inspecției sau, dacă acest lucru nu este posibil, va informa despre faptul inspecției și va oferi posibilitatea de a formula observații, obiecții. Numai persoana desemnată de conducătorul Asociației este autorizată să efectueze inspecția, verificarea.
 • Declarăm că monitorizarea și verificarea datelor reglementată aici va avea loc numai în cazul exclusiv și și atunci în scopul specific de atins și în limitele acestuia când este în interesul economic justificat al Asociației noastre sau al unuia dintre angajații săi (în special protecția patrimonială) sau al unui partener. Materialele înregistrate pot fi revăzute, vizionate numai în cazul unei încălcări sau în situația planării suspiciunii de săvârșire al unei infracțiuni sau în cazul unui accident de muncă.
 • Monitorul pentru vizualizarea si revizualizarea imaginilor va fi amplasată în așa fel încât în timpul rulării imaginilor să nu poate fi văzut de nimeni altul decât cei autorizați. Monitorizarea și revizualizarea imaginilor stocate pot fi monitorizate numai în scopul identificării actelor ilegale și în limitele inițierii măsurilor necesare pentru eliminarea acestora. Imaginile difuzate de camere nu pot fi înregistrate cu niciun alt dispozitiv decât unitatea centrală de înregistrare.
 • Stabilim că în prezent nu există o altă cale sau procedură disponibilă pentru a atinge obiectivul menționat mai sus, care să nu implice prelucrarea, gestionarea datelor, sau o soluție care implică o prelucrare mai restrânsă al datelor.

12. Aplicarea dreptului

 • Vă puteți exercita dreptul la protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal în fața unei instanțe civile sau vă puteți adresa instituției Avocatul Poporului/Ombudsmanului sau Autorității Naționale pentru Protecția Datelor și Informațiilor.
 • Oricine poate iniția cercetări printr-o plângere adresată Autoritatății Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30; Sector 1, cod poștal: 010336; București, România) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, lezării dreptului intervenită în legătură cu exercitarea dreptului de acces la informații sau la date de interes public sau în cazul planării unui astfel de pericol direct.
 • Persoana afectată se poate adresa instanței în cazul:
 • refuzării informării,
 • respingerea cererii de corectare, ștergere sau blocare,
 • lezării drepturilor sale, respectiv
 • dacă nu sunteți de acord cu decizia luată în legătură cu cererea de refuz, protest, sau dacă Asociația noastră pierde termenul de evaluare a cererii de refuz, protest, în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei sau de la ultima zi a termenului.
  • Litigiul aparține de competența instanței de la sediul Asociației (Tribunalul Miercurea Ciuc) în calitate de pârât. Litigiul poate fi inițiat – potrivit opțiunii Utilizatorului – și în fața tribunalului de la domiciliul sau reședința acestuia.

13. Incidentele de securitate

 • Incident de securitate în accepțiunea Regulamentului este aceea situație în care securitatea se lezează în așa fel că duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod sau la accesul neautorizat la acesteia.
 • De îndată ce Asociația noastră ia cunoștință de un incident de securitate, trebuie să îl raporteze autorității de supraveghere competente fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore după ce a luat cunoștință de incidentul de securitate.
 • În cazul oricăror plângeri sau obiecții legate de gestionarea datelor de către Asociația noastră, vă rugăm să contactați Asociația noastră pentru consultare înainte de a iniția procedurile de mai sus
Termeni și condiții

Termeni și Condiții

1.Definiții

Termenii și condițiile generale prevăzute în continuare se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri de către UCMR-RMCSSZ și partenerii săi, prin intermediul magazinului virtual www.rmcssz.ro către Cumpărător și pot fi modificate oricând de către UCMR-RMCSSZ fără notificare prealabilă.

Astfel, următorii termeni vor însemna:

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.

Vânzător – UCMR-RMCSSZ, cu denumirea comercială Asociatia “Uniunea Cercetașilor Maghiari din Romania – Romaniai Magyar Cserkeszszovetseg”, având sediul social în Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, , CUI 25765424, cont bancar IBAN: RO35OTPV260001162186RO01, OTP Banc Romania.

Bunuri – orice produs, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Cumpărătorului.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător, prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și să facă plată acestora.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător.

Drepturi de Proprietate Intelectuală – toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi în natură de autor, drepturile de bază de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.

Site – domeniul www.rmcssz.ro și subdomeniile acestuia.

2. Documente Contractuale

Prin lansarea unei Comenzi electronice pe site-ul www.rmcssz.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (e-mail, telefon) prin care Vânzatorul își derulează operațiunile. Comanda va fi compusă din următoarele documente:

Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice.

Termeni și condiții

Daca Vânzătorul confirmă Comanda, acest lucru implică o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptarea Comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
Confirmarea Comenzii se face electronic (e-mail). Prețurile produselor din comandă sunt valabile 3 zile lucrătoare de la data înregistrării comenzii. Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat.

3.Obligațiile Vânzătorului

 • Vânzătorul își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comandă și va livra Bunurile care îndeplinesc cerințele și specificațiile Cumpărătorului exprimate în Comandă;
 • Informațiile prezentate pe site-urile Vânzătorului au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. Descrierile produselor pot fi incomplete, însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

4.Dreptul de proprietate intelectuală și industrială

Utilizatorul/Cumpărătorul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice nici una dintre informările primite de la Vânzător.

Toate desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt mărci înregistrate în proprietatea UCMR-RMCSSZ și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.

Toate elementele de conținut cum sunt descrierile, desenele, elementele de grafică și design care apar pe site, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a UCMR-RMCSSZ, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect prin licențe de utilizare și/sau publicare.

Utilizatorului/Cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui element conținut de mai sus în orice alt context decât cel original intenționat de UCMR-RMCSSZ, includerea oricărui element de conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al UCMR-RMCSSZ asupra elementelor de conținut precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea elementelor de conținut, decât cu acordul scris expres al UCMR-RMCSSZ.

5.Drepturile asupra conținutului site-ului

Întreg continutul site-ului si elementele de grafica, inclusiv dar fara a se limita la acestea, respectiv tot continutul in format text, precum si sursele tehnice ale tuturor serviciilor si facilitatilor prezente si viitoare – cu exceptia cazului cand este mentionat expres un alt proprietar – sursele paginilor dar si orice alt material, transmis sub orice forma de si catre Utilizatori (prin vizualizare directa pe site, prin newslettere etc.) apartin UCMR-RMCSSZ.

Continutul site-ului, indiferent de zona in care se afla in site si indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv in scopuri personale. Orice utilizare de continut de catre terte persoane in alte scopuri decat cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres si prealabil al UCMR-RMCSSZ. Prin urmare, este interzisa copierea, preluarea, reproducerea, publicarea, transmiterea, vanzarea, distributia partiala, integrala sau modificata a continutului acestui site sau a oricarei parti a acestuia efectuate in alte scopuri decat cel personal, cu urmatoarele exceptii:

(i) este permisa reproducerea (pe site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa etc.) a unor mici fragmente din articolele publicate (max. 400 de caractere), fiind obligatorie specificarea sursei informatiilor preluate, cu link, sub urmatoarea forma: (Sursa: nume site – link catre continutul site-ului).

(ii) sunt permise link-urile catre site-ul www.rmcssz.ro, iar specificarea sursei informatiilor se va face dupa fiecare link sau in finalul articolului, dupa cum urmeaza: „Informatii furnizate prin amabilitatea UCMR-RMCSSZ – link catre continutul site-ului)

Utilizatorii se obliga sa respecte toate drepturile de autor si toate drepturile conexe acestuia si orice alte drepturi de proprietate intelectuala pe care Administratorul site-ului si partenerii sai le detin asupra/in legatura cu site-ul  www.rmcssz.ro.

UCMR-RMCSSZ isi rezerva dreptul de a actiona in instanta orice persoana si/sau entitate care incalca in orice mod prevederile de mai sus. Cererile de utilizare a continutului site-ului in orice scop altul decat cel personal pot fi facute prin e-mail la adresa mail [email protected], cu specificatia „In atentia agenției”.

Orice persoana care transmite sau publica in orice mod informatii ori materiale catre site isi asuma obligatia de a nu prejudicia in nici un mod drepturile de autor pe care o terta persoana le-ar putea invoca in legatura cu materialele si informatiile transmise in orice mod catre site, iar persoanele care expediaza in orice mod informatii ori materiale inteleg si accepta ca incalcarea in orice mod a acestei obligatii nu poate angaja in niciun mod raspunderea UCMR-RMCSSZ, ci numai raspunderea persoanelor respective.

UCMR-RMCSSZ poate derula in orice moment campanii publicitare si/sau promotii in orice sectiune din site, fara ca aceasta operatiune sa necesite acordul Utilizatorilor site-ului. Spatiile si dimensiunea campaniilor publicitare si promotiilor nu necesita acordul Utilizatorilor site-ului si pot fi schimbate oricand fara a necesita anuntarea prealabila.

UCMR-RMCSSZ nu isi asuma responsabilitatea pentru prejudiciile sau pierderile rezultate din campaniile publicitare sau promotiile organizate in site, altele decat cele organizate strict pe site.

6.Limitarea răspunderii administratorului site-ului

UCMR-RMCSSZ nu isi asuma obligatia si nu garanteaza implicit sau expres, pentru continutul site-ului, respectiv pentru continutul oferit de partenerii sai sau de Utilizatorii site-ului. Cu toate acestea, UCMR-RMCSSZ va depune toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea si maniera profesionista in care vor fi furnizate informatiile pe site, pentru a dobandi si mentine increderea Utilizatorilor in site. In acest sens, UCMR-RMCSSZ va incerca sa corecteze in cel mai scurt timp posibil erorile si omisiunile semnalate.

Administratorul site-ului nu ofera niciun fel de garantii pentru continutul site-ului si in nicio situatie nu poate fi tinut raspunzator pentru nicio pierdere sau prejudiciu ce ar putea rezulta din utilizarea oricarei parti/secvente/pagini de pe site sau din imposibilitatea utilizarii acesteia, indiferent de cauza acesteia ori din interpretarea eronata a oricaror prevederi ale continutului site-ului.

Informatiile furnizate prin intermediul site-ului sunt oferite cu buna-credinta, din surse apreciate ca fiind de incredere. In cazul in care vreunul din articolele publicate sau orice alta informatie intra sub incidenta legii dreptului de autor, rugam Utilizatorii sa ne contacteze la adresa de e-mail [email protected], pentru a putea lua masurile ce se impun. Totodată, Utilizatorii trebuie sa aibă în vedere faptul ca informatia prezentata poate include eventuale informatii inexacte (de ex.: date de ordin tehnic sau erori de tastat). Administratorul site-ului va face toate diligentele necesare pentru a corecta in cel mai scurt timp posibil aceste aspecte.

Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca UCMR-RMCSSZ nu garanteaza:

ca informatiile continute pe site sunt pe deplin complete;

ca informatiile introduse de Utilizatorii website-ului sunt reale, corecte si nu isi asuma raspunderea pentru modul in care vizitatorii le folosesc;

ca informatiile sau serviciile de pe site  vor satisface toate cerintele Utilizatorilor, iar pentru folosirea inadecvata a acestora Utilizatorii isi asuma intreaga responsabilitate;

pentru rezultatele obtinute de Utilizatori ca urmare a folosirii informatiilor sau serviciilor disponibile prin intermediul site-ului utilizarea informatiilor si a serviciilor facandu-se de catre Utilizatori pe propria raspundere;

ca serviciile disponibile prin intermediul site-ului vor functiona constant, neintrerupt, fara erori – fata de acest aspect, UCMR-RMCSSZ nu isi asuma responsabilitatea pentru eventualele pagube pe care Utilizatorii le-ar putea avea din cauza nefunctionarii temporare sau defectuoase a site-ului sau pentru folosirea informatiilor obtinute prin utilizarea link-urilor de pe site catre alte site-uri (utilizarea lor este la latitudinea Utilizatorilor).

De asemenea, Utilizatorii inteleg si accepta faptul ca UCMR-RMCSSZ nu este responsabila pentru eventuale inadvertente, erori sau omisiuni in cadrul informatiilor furnizate pe site de catre Utilizatori. Totodata, Utilizatorii inteleg si accepta ca UCMR-RMCSSZ este absolvita de orice raspundere pentru mesajele publicitare postate pe site sau prin intermediul serviciilor oferite prin site, precum si pentru bunurile sau serviciile furnizate de catre autorii acestor mesaje publicitare. In mod expres, Utilizatorii site-ului sunt de acord sa exonereze de raspundere UCMR-RMCSSZ pentru orice actiune judiciara sau extrajudiciara, care provine ca urmare a utilizarii incorecte sau frauduloase a site-ului.

Pentru cazuri de forta majora, UCMR-RMCSSZ si/sau operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai, este exonerata total de orice raspundere. Cazurile de forta majora includ, dar nu se limiteaza la, erori de functionare ale echipamentului tehnic al UCMR-RMCSSZ, lipsa functionarii conexiunii la internet, lipsa functionarii conexiunilor de telefon, virusii informatici, accesul neautorizat in sistemele Site-ului, erorile de operare, etc.

Utilizatorii sunt de acord sa protejeze si sa asigure UCMR-RMCSSZ si/sau pe operatorii, directorii, angajatii, sucursalele, filialele si reprezentantii sai de si impotriva oricaror cereri, pretentii, actiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzand, fara nici un fel de limitare, onorariile avocatilor), cheltuieli, judecati, decizii, amenzi, regularizari sau alte obligatii rezultate sau relationate cu orice alta actiune a Utilizatorilor in legatura cu utilizarea site-ului sau a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

UCMR-RMCSSZ nu ofera nicio garantie, nici in mod expres si nici implicit, in ceea ce priveste inclusiv, dar fara limitare la functionarea site-ului www.rmcssz.ro, informatia, continutul, materialele sau produsele de pe site, precum si potrivirea lor pentru un anumit scop. Utilizatorii sunt de acord in mod expres ca folosirea acestui site si aplicarea informatiilor se face pe propriul lor risc.

7.Abonarea Utilizatorilor la newslwettere si alerte

Utilizatorii site-ului au posibilitatea de a primi newslettere si alerte prin posta electronica, existand posibilitatea ca Utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificari, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alerta primita pe mailul introdus explicit la abonare.

Fata de faptul ca accesul la produsele oferite prin intermediul site-ului se realizeaza prin intermediul unui cont activ, asadar pe baza unui nume de utilizator si a unei parole, recomandam Utilizatorilor ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unor terte persoane, chiar daca acestea afirma ca va contacteaza din partea site-ului.

De asemenea, in vederea asigurarii unui nivel sporit de securitate, la sfarsitul vizitei pe site recomandam inchiderea ferestrei browser-ului in care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” in pagina vizitata.

8.Politica de cookie-uri

Un cookie este un fişier text care conţine mici fragmente de informaţii trimise navigatorului tău şi memorate în computerul, telefonul tău mobil sau alt dispozitiv, atunci când vizitezi un site. Acest fişier cookie trimite informaţii înapoi către site ori de câte ori îl revizitezi.

Cookie-urile pot fi permanente (cunoscute drept cookie-uri persistente), care rămân în computerul tău până când le ştergi, sau temporare (cunoscute drept cookie-uri pentru sesiune) care sunt valabile doar până când închizi fereastra navigatorului tău. Cookie-urile pot fi ale părţii-gazdă (first-party), care sunt configurate de site-ul pe care îl vizitezi, sau ale unor părţi terţe, care sunt configurate de un site diferit de cel pe care îl vizitezi.

Cum utilizeaza UCMR-RMCSSZ cookie-urile?

Utilizăm cookie-urile pentru a îmbunătăţi funcţionalitatea site-urilor noastre, pentru a te ajuta să navighezi mai eficient de la o pagină la alta, pentru a memora preferinţele tale şi, în general, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor. Cookie-urile pe care le folosim pe site-urile noastre pot fi din următoarele categorii:

 • Cookie-uri strict necesare:

Aceste cookie-uri sunt esenţiale pentru ca tu să poţi naviga pe site şi să foloseşti serviciile pe care le-ai solicitat, cum ar fi accesarea zonelor sigure ale site-ului.

Folosim acest tip de cookie-uri pentru a administra înregistrarea şi autentificarea utilizatorului. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ai solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri sunt ale părţii-gazdă (first-party) şi pot fi permanente sau temporare. Pe scurt, site-urile noastre nu vor funcţiona corespunzător fără aceste cookie-uri.

 • Cookie-uri pentru performanţă:

Aceste cookie-uri colectează informaţii despre cum utilizează vizitatorii un site, de exemplu care sunt paginile cele mai vizitate. Aceste cookie-uri nu colectează informaţii care identifică vizitatori individuali. Toate informaţiile colectate de aceste cookie-uri sunt cumulate şi anonime.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

realiza statistici despre cum sunt utilizate site-urile noastre

măsura impactul campaniilor noastre publicitare.

Aceste cookie-uri pot fi permanente sau temporare, ale părţii-gazdă sau ale unor părţi terţe. Pe scurt, aceste cookie-uri colectează informaţii anonime despre paginile vizitate şi reclamele vizualizate.

 • Cookie-uri pentru funcţionalitate:

Aceste cookie-uri permit unui site să memoreze lucrurile alese de tine (cum ar fi numele de utilizator, limba sau ţara în care te afli) şi oferă opţiuni îmbunătăţite, mai personale. Aceste cookie-uri pot fi de asemenea utilizate pentru a furniza servicii pe care le-ai solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentariul pe un blog. Informaţiile utilizate de aceste cookie-uri sunt anonimizate şi ele nu pot înregistra activităţile tale de navigare pe alte site-uri.

Folosim aceste cookie-uri pentru a:

 • memora dacă ai beneficiat deja de un anumit serviciu
 • îmbunătăţi experienţa în general pe tot site-ul, memorând preferinţele tale.
 • Cookie-uri pentru publicitate:

Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a limita de câte ori vezi o reclamă, precum şi pentru a măsura impactul campaniilor publicitare.

Cookie-urile pentru publicitate sunt folosite pentru a gestiona publicitatea pe tot site-ul.

Cookie-urile pentru publicitate sunt plasate de terţe părţi, cum ar fi companiile de publicitate şi agenţii lor, şi pot fi cookie-uri permanente sau temporare. Pe scurt, ele sunt legate de serviciile de publicitate furnizate pe site-ul nostru de terţe părţi.

 • Cookie-uri pentru sociale:

– aceste cookies sunt folosite de retelele de socializare (Facebook, Twitter, Google+, YouTube, Instagram, Pinterest, etc) si permit distribuirea continutului de pe www.rmcssz.ro pe respectivele retele. UCMR-RMCSSZ.ro nu controleaza aceste cookies, deci, pentru mai multe informatii despre cum functioneaza, te rugam sa verifici paginile retelelor de socializare.

Cum să administrezi & ştergi cookie-uri

Dacă vrei să impui restricţii, să blochezi sau să ştergi fişiere cookie, poţi s-o faci modificând setările navigatorului tău de web.

Utilizarea www.rmcssz.ro fără respingerea cookie-urilor sau a tehnologiilor similare denotă consimţământul vizitatorilor pentru utilizarea de către noi a unor astfel de tehnologii şi pentru prelucrarea informaţiilor.

 9.Facturare și plăți

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din Contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi existente în Cont.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile și în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în Contul său.

Datele cardului bancar/de plata ale Cumpărătorului nu vor fi accesibile pentru Vânzător si nici nu vor fi stocate de catre de Vânzător sau de catre procesatorul de plati integrat in Site, ci doar de catre instituția de autorizare a Tranzactiei (de exemplu o Banca sau un IFN) sau o alta entitate autorizata sa presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, cu respectarea dispozitiilor incidente in domeniul stocarii datelor, despre a carei identitate Clientul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor

Entitatea autorizata sa presteze servicii de stocare a datelor de card este EuroPayment Services S.R.L., o societate organizată în baza legii române, având sediul în Str. Mizil, nr. 2C, Bloc Socum, etaj 1, dreapta, Sector 3, București, România, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/9950/2006, cod unic de înregistrare RO18773866, societate care detine proprietatea asupra portalului de plati “EUPLATESC” (utilizat de Vanzator in procesul de vanzari online) si care gestioneaza functionarea acestuia.

10.Responsabilități

 • Vânzătorulse obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 • Vânzătorulse eliberează de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 • Vânzătorulva asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 • Vânzătorulnu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru daune care rezultă din utilizarea Bunurilor după livrare și în special pentru pierderea produselor. Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 • Vânzătorulnu își asumă responsabilitatea pentru descrierile produselor prezentate pe site. Imaginile sunt prezentate pe site cu titlu de exemplu, iar produsele livrate pot diferi de imaginile și descrierile expuse pe site în orice mod, datorită modificării caracteristicilor și design-ului fără notificare prealabilă. Vânzătorul își rezervă dreptul să completeze și să modifice orice informație de pe site fără notificare prealabilă.
 • Vânzătorulnu garantează disponibilitatea în stoc a produselor afișate, motiv pentru care va avea dreptul de a nu livra parțial sau integral o anumită comandă în cazul în care anumite produse nu mai apar în oferta curentă sau nu sunt disponibile.
 • În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afișate greșit, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, Vânzătorulîși alocă dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța clientul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.
 • Vânzătorulnu răspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncționării site-ului precum și pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri publicate pe site.
 • Valoareamaximă a obligațiilor Vânzătorului față de orice client în cazul nelivrării sau livrării necorespunzătoare este valoarea sumelor încasate de Vânzător de la clientul respectiv.
 • Produsele comercializate pe site sunt destinate utilizării personale, iar revânzarea acestora este strict interzisă, conform Codului Fiscal.

11.Livrarea produselor

Livrarea nu este gratuită și se face prin curier rapid așa cum este descrisă în secțiunea “Livrări”.

Produsele noastre sunt realizate câteodată pe bază de comandă, ceea ce face ca durata de producție și livrare să fie de până la 14 zile lucrătoare începând cu ziua procesării comenzii.

Comenzile sunt procesate cât mai curând după plasarea comenzii, în intervalul Luni – Vineri 10:00-18:00. În cazul comenzilor plasate în afara orelor de program (Luni – Vineri 10:00-18:00) sau în weekend, acestea vor fi procesate în prima zi lucrătoare. De sărbători și în perioadele de reduceri, termenul de livrare se poate prelungi.

Dacă pachetul nu poate fi livrat (destinatarul nu răspunde, adresa specificată de dumneavoastră este greșită etc), veți fi contactat telefonic de către curier. Dacă nu se poate lua contact cu destinatarul, coletele rămân la curierul zonal 7 zile, după care revin la Expeditor.

Nu suntem răspunzători pentru expedieri întârziate, pierderea, distrugerea, deteriorarea, ne livrarea sau livrarea greșită a unei expedieri sau a unei părți din aceasta în cazul în care sunt generate de următoarele situații/circumstanțe independente de voința noastră, dar nelimitându-se la acestea:

– blocaje rutiere (căderi de copaci, stânci, coliziuni în lanț), surpări de teren în apropierea șoselei;

– căderi de poduri, astupări de tunele montane, deraierea trenurilor în apropierea șoselei, blocări naturale, greve neautorizate, revolte spontane regionale, condiții meteorologice nefavorabile bunei desfășurări a itinerariului propus;

– cauze naturale: seisme, cataclisme, furtuni devastatoare, tornade, incendii naturale, inundații, deversări de fluvii, părăsiri de albii etc;

– cauze umane: starea de război, starea de asediu, etatizarea forțată (trecerea în proprietatea statului), revoluții, revolte populare etc;

– nerespectarea comenzilor de către furnizori și terți.

 12.Acceptarea

Acceptarea va fi facută atunci când Bunurile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de UCMR-RMCSSZ, Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 14 zile.

13.Transferul proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnarea de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

14.Returnarea produselor

Cumpărătorul poate solicita returnarea produselor în următoarele situații:

Coletele prezintă deteriorări severe;

Produsele au fost livrate / facturate greșit. Livrarea altor produse decât cele solicitate trebuie semnalată imediat. Cumpărătorul poate solicita returnarea acestuia pentru înlocuire, iar dacă produsul nu mai este pe stoc, poate opta pentru înlocuire sau rambursarea integrală a contravalorii. Daca se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de client.

Produsele prezintă defecte de fabricație;

Cumpărătorul are dreptul să notifice în scris Vânzătorului că renunța la cumpărare, fără penalități şi fără invocarea unui motiv, în termen de 14 zile de la primirea produsului. De asemenea, în conformitate cu art. 7 alin. 1 din O.G. 130/2000, Cumpărătorul are dreptul de a denunța unilateral contractul la distanță, în scris, în termen de 14 zile de la data primirii produsului/produselor, fără penalități și fără invocarea vreunui motiv. În acest caz, cheltuielile directe de returnare a produselor vor cădea, conform legii, în sarcina Cumpărătorului.

Produsele trebuie să fie returnate în ambalajul original, cu factura atașată, să nu prezinte urme de uzură fizică sau deteriorare.

Produsele personalizate nu pot fi returnate. Vă rugăm să aveți în vedere că aceste produse sunt create după configurațiile specificate de dumneavoastră, deci nu pot fi schimbate sau returnate.

Dacă se agreează înlocuirea cu un produs de o valoare mai mare, Cumpărătorul va plăti diferența, respectiv dacă valoarea este mai mică, va primi o rambursare parțială până la valoarea produsului înlocuitor. Costurile de retur și de transport pentru produsul înlocuitor, dacă este cazul, sunt suportate de Cumpărător. În cazul în care produsele a căror returnare se solicită prezintă ambalaje deteriorate sau incomplete, urme de uzură, zgârieturi, lovituri, ne rezervăm dreptul de a decide acceptarea returului sau de a opri o sumă, suma ce va fi comunicată după evaluarea prejudiciilor aduse.

În cazul exercitării dreptului legal de returnare a produsului, rambursarea contravalorii acestuia se va face prin virament bancar în contul indicat de Cumpărător în cel mult 14 de zile de la primirea produsului returnat.

15.Prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru a asigura respectarea dreptului utilizatorilor site-ului la protecția datelor cu caracter personal, am implementat măsuri specifice de protecție, luând în considerare legislația română, precum și cerințele stabilite de Regulamentul (UE) 2017/679 –  aplicabil în întreaga Uniune Europeană începând cu data de 25 mai 2018 („Regulamentul”).

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație prin care dvs. puteți fi identificat, în special printr-un element de identificare cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau unul sau mai multe elemente aflate în legătură cu identitatea dvs. fizică, fiziologică, genetică, psihică, economică, culturală sau socială.

Societatea noastră ia toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea dreptului dvs. la protecția datelor cu caracter personal, iar prezentele condiţii reprezintă notificareastabilită de art. 13 sau 14 din Regulament prin care  explicăm de ce colectăm datele dvs. cu caracter personal, modul în care protejăm aceste date, precum și care sunt drepturile dvs. în legătură cu această colectare de date.

Vă încurajăm să citiți cu atenție documentul și să ne solicitați orice informație suplimentară sau orice lămurire pe care o considerați necesară, cu privire la conținutul acestei informări.

 1) Considerații generale privind datele dumneavoastră personale

In conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/679, UCMR-RMCSSZ va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori. Prin Termeni si Conditii Utilizatorii sunt informati ca datele personale pe care le furnizeaza urmeaza a fi prelucrate in scopul oferirii in conditii optime de catre UCMR-RMCSSZ a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri si servicii, a serviciilor de reclama, marketing si publicitate si a serviciilor de statistica.

UCMR-RMCSSZ realizează următoarele operaţiuni de prelucrare: colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea si, in unele cazuri, transmiterea catre terti, in baza exclusiva si reglementata a unui contract comercial care asigura securitatea si confidentialitatea datelor, precum si respectarea drepturilor utilizatorului, a datelor personale ale Utilizatorilor site-ului pentru a administra, mentine, imbunatati si obtine informaţii cu privire la serviciile pe care le ofera, precum si pentru a preveni erori si scurgeri de informatii prin reteaua IT proprie, incalcari ale legii sau termenilor contractuali.

Datele personale ce urmeaza a fi colectate vor putea fi folosite, inclusiv prin crearea automată de profiluri (pentru acei Utilizatori care şi-au exprimat consimţământul explicit) si pentru a personaliza intr-un grad cat mai mare serviciile oferite Utilizatorilor prin intermediul site-ului precum si in scopuri de marketing. Crearea automată de profiluri nu va viza datele minorilor, datele personale ale acestora nefiind prelucrate în acest scop.

Datele personale vor fi furnizate de catre Utilizatori, la optiunea lor proprie, in momentul crearii unui cont valabil pe site sau abonarii la un serviciu disponibil pe site, pentru a beneficia de serviciile si produsele oferite prin intermediul acestuia. La inregistrarea in site sunt solicitate Utilizatorului anumite date personale, precum numele si prenumele, sexul, data nasterii, adresa de e-mail, telefon, profesie, obisnuinte/preferinte/comportament, dar si alte informatii cu caracter personal.

Utilizatorul este singurul raspunzator de toate datele furnizate la momentul crearii contului de utilizator pe site. Pentru confirmarea datelor si contului, Utilizatorul va fi anuntat la adresa de e-mail declarata la crearea contului. Acest e-mail de confirmare are rolul stoparii actiunilor frauduloase ale unor utilizatori care folosesc adrese de e-mail ale altor persoane pentru a crea conturi fictive. Daca primiti un asemenea mesaj, in conditiile in care nu v-ati inregistrat personal pe site va rugam sa ne trimiteti un e-mail la adresa [email protected] pentru a sterge contul respectiv in maximum 3 zile lucratoare. E-mailul va conţine, în format pdf şi versiunea în vigoare a prezentului Contract.

Formularul de profil al Utilizatorului contine campuri care pot fi editate in cazul in care se doreste modificarea sau completarea datelor furnizate la crearea contului.

Utilizatorul nu este obligat sa furnizeze aceste date, ele fiind necesare i) evidentei despre folosirea site-ului si ii) al oferirii in conditii optime a serviciilor prin intermediul acestuia, pentru aducerea la cunostinta a campaniilor promotionale, in scop de reclama, pentru actiuni de marketing si publicitate personalizate si pentru accesul Utilizatorului la facilitati suplimentare. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele solicitate determina neparticiparea la actiunile promotionale organizate prin intermediul site-ului si nefolosirea facilitatilor, serviciilor suplimentare oferite exclusiv Utilizatorilor cu un cont in acest website.

Website-ul va putea fi utilizat şi dacă Utilizatorul decide să nu creeze un profil prin furnizarea datelor personale, cu excepţiile stabilite în cadrul Politicii de Cookies (parte integrantă a prezentului Contract)

Conform Regulamentul (UE) 2017/679 si Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiaza de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Totodata, Utilizatorii au dreptul sa se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa solicite stergerea datelor.

Pentru exercitarea acestor drepturi, Utilizatorii pot face o cerere in scris in acest sens, pe care o vor trimite prin e-mail la adresa [email protected] cu specificația „Solicitare date cu caracter personal”.

Site-ul se angajează sa nu trimită mesaje spam (mesaje comerciale pentru care nu are acceptul prealabil explicit al Utilizatorului) si sa întreprindă toate mijloacele tehnice accesibile pentru a asigura securitatea si confidențialitatea datelor utilizatorului.

Site-ul își rezerva dreptul de a desființa, fără aviz prealabil, conturile si accesul membrilor care încalcă Termenii și condițiile, care întreprind activități dovedite de frauda, calomnie sau atac la securitatea și confidențialitatea informațiilor din cadrul site-ului sau a companiei operatoare a site-ului.

2) Datele având caracter personal pe care le colectăm, temeiurile colectării și scopurile colectării

În cadrul raportului de comunicare online stabilit intre site și utilizator, colectăm și prelucrăm datele dvs. având caracter personal, colectarea și prelucrarea acestor date fiind necesară furnizării de conținut informativ si promoțional către utilizator, în urma completării, de către acesta, a datelor cu caracter personal în mod voluntar, în cadrul site-ului, prin accesarea uneia sau mai multora dintre secțiunile: creare cont, actualizare cont, abonare la newsletter, completare chestionar online, completare formular online, pentru obținerea de informații personalizate sau beneficii comerciale, în cadrul campaniilor promovate pe site.

Temeiurile colectării de date cu caracter personal pe site pot fi următoarele:

 1. persoana vizata și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice
 2. prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
 3. prelucrarea este necesara în vederea îndeplinirii unei obligații legale care ii revine operatorului.
 4. prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice
 5. prelucrarea este necesara pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau care rezulta în exercitarea autorității publice cu care este investit operatorul.
 6. prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terța, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesita protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizata este un copil.

În enumerările de mai jos vă prezentăm în mod detaliat ce date cu caracter personal colectate precum și temeiul, scopul și durata colectării acestora.  Furnizarea datelor indicate mai jos nu este obligatorie pentru a vizualiza Website-ul, cu excepția celor care vizează Cookies.

Datele indicate sunt necesare numai pentru a presta servicii specifice pentru Utilizatorii care le transmit.

Date având caracter personal pe care le colectăm: Nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, date de localizare geografica, adresa de corespondenta, link profiluri social media

Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)

Scopurile colectării datelor având caracter personal: Pentru furnizarea accesului la conținut și răspunsuri la întrebări și solicitări transmise de către utilizator online, pentru transmiterea de comunicări, oferte și beneficii constând în acces la servicii și produse

Modalitatea si perioada de colectare a datelor: 

In cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

Date având caracter personal pe care le colectăm: Cookies, marcaje de timp (data și ora accesării), istoricul navigării pe site

Temeiurile colectării acestor date: 1), 6)

Scopurile colectării datelor având caracter personal: 

Pentru monitorizarea traficului site-ului și a istoricului accesărilor acestuia, pentru realizarea ierarhiei de conținut și identificarea conținutului cel mai relevant pentru utilizator.

Modalitatea si perioada de colectare a datelor:

În cadrul bazei de date securizate, pana la exprimarea dorinței explicite de ștergere de către utilizator sau pana la 10 ani de la ultima activitate a utilizatorului pe site. După cei 10 ani, datele vor fi anonimitate electronic.

3) Modul de păstrare a datelor dvs. având caracter personal, locație, perioadă de păstrare

Vom stoca datele dvs. cu caracter personal pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, iar, în cazurile în care avem o obligația legală de a păstra datele dvs. cu caracter personal o anumită perioadă de timp, perioada de păstrare va fi cea prevăzută de lege. În funcție de situația concretă, această perioadă va varia, putând fi cuprinsă între 1 zi și 10 ani.

Pentru o bună înțelegere a modului de păstrare, a locației în care datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate și a perioadei exacte pentru care aceste date vor fi păstrate în evidențele sau în sistemele noastre, vă rugăm să consultați tabelul de mai sus.

În scopul garantării dreptului utilizatorului de a fi protejat în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, implementam, pentru anumite categorii de date având un caracter sensibil sau care sunt apte să afecteze drepturile într-o manieră semnificativă, măsuri speciale de natură tehnică și organizatorică, care să protejeze aceste categorii de date cu caracter personal.

4) Drepturile utilizatorilor cu privire la datele cu caracter personal și exercitarea acestora

În vederea protejării la un standard cât mai ridicat a datelor utilizatorul are serie de drepturi reglementate de lege, pe care le prezentăm pe scurt în cele ce urmează, rugându-vă ca pentru orice detalii suplimentare să nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul Societății noastre, utilizând detaliile de contact următoare: [email protected], Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, , telefon +40 (0)723 273 257.

  • Dreptul de acces

Utilizatorul are dreptul de a obține accesul la datele sale cu caracter personal pe care le prelucrăm, precum și dreptul de a obține copii ale acestora. La solicitarea utilizatorului, prima astfel de copie vă va fi oferită de către noi în mod gratuit, urmând ca eventualele copii suplimentare pe care le veți solicita să poată fi supuse unei taxe corespunzătoare efortului necesar de extragere si formatare pentru transmitere. Copia datelor având caracter personal vă poate fi oferită fie în format electronic, fie în format fizic, în funcție de solicitarea dvs. şi de natura datei solicitate. Pentru solicitarea informațiilor despre datele cu caracter personal existente în site, precum si pentru a solicita ștergerea parțiala sau totala a acestor date, este nevoie sa fie adresata cererea folosind adresa de e-mail [email protected] sau sa fie expediata o scrisoare prin posta sau curierat la sediul social al UCMR-RMCSSZ.

De asemenea, utilizatorul are dreptul să obțina orice informații suplimentare relevante (cum ar fi motivul prelucrării datelor cu caracter personal, categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm, informații privind prelucrarea și divulgarea acestor date și orice alte asemenea informații).

  • Dreptul la rectificarea datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține rectificarea oricăror inexactități ce vizează datele sale cu caracter personal prelucrate de către noi. De asemenea, are dreptul de a obține completarea oricăror date cu caracter personal care sunt incomplete. Orice utilizator este incurajat sa contacteze site-ul la adresa [email protected] ori de câte ori observa că există o inexactitate în privința datelor sale cu caracter personal sau că datele sale cu caracter personal prelucrate de către UCMR-RMCSSZ sunt incomplete.

  • Dreptul la ștergerea datelor

Utilizatorul are dreptul la ștergerea datelor având caracter personal. Acest drept nu este un drept absolut, ceea ce înseamnă că legea instituie anumite limitări în privința exercitării acestui drept („dreptul de a fi uitat„).

  • Dreptul la restricționarea prelucrării datelor

Utilizatorul are dreptul de a obține restricționarea prelucrării datelor sale cu caracter personal pe care le colectăm și prelucrăm, în special în cazul în care contesta exactitatea datelor, în cazul în care prelucrarea datelor este ilegală ori în cazul în care prelucrarea acestor date nu mai este necesară, potrivit legii.

  • Dreptul de a obiecta

Utilizatorul are dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor având caracter personal de către noi, în special în cazul în care prelucrarea se realizează în scopuri de marketing sau din motive legate de situația particulară în care se afla acesta, caz in care datele acestuia trebuie anonimitate în cel mai scurt timp de la sesizarea obiectării din baza de date a site-ului și anonimizarea acestora trebuie confirmata utilizatorului.

  • Dreptul la retragerea consimțământului

Pentru datele cu caracter personal prelucrate pe baza consimțământului, utilizatorul are dreptul de a isi retrage consimțământul in orice moment, la fel de ușor cum l-a și acordat inițial. Retragerea consimțământului nu va afecta însă legalitatea prelucrării datelor pe care am realizat-o înainte de retragerea consimțământului. Dreptul la retragerea consimțământului nu este unul absolut, ceea ce înseamnă că există cazuri în care datele nu vor fi șterse ca urmare a retragerii consimțământului (de exemplu în cazul în care datele având caracter personal sunt folosite pentru ca site-ul să se conformeze unei obligații legale). Aplicarea retragerii consimțământului se aplica din momentul înregistrării acesteia si operarea retragerii consimțământului se va realiza in maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrare.

  • Dreptul de a depune o plângere în fața autorității competente

Utilizatorul are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu referire la aspectele ce privesc prelucrarea datelor cu caracter personal de către Societatea noastră.

  • Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri și dreptul de a solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor  sau care  afectează într-o măsură semnificativă să fie luate de persoane fizice, nu exclusiv de computere

Datele cu caracter personal sunt colectate și prelucrate printr-un proces decizional automatizat în vederea personalizării informațiilor şi comunicărilor comerciale adresare dumneavoastră. Procesul decizional automatizat ce implică datele de sănătate are la bază consimțământul dumneavoastră expres.

În cadrul acestor procese datele dumneavoastră sunt protejate prin măsuri de securizare specială de tipul criptării datelor și securității avansate la nivel de server al bazei de date.

Aveți dreptul de a solicita modificarea modului în care sunt prelucrate automat datele dumneavoastră personale, solicitând verificarea procesului automatizat prin intervenție umană. În acest scop vă rugăm să ne contactați la adresa de email [email protected].

5) Exercitarea drepturilor

Pentru ca utilizatorul sa își poată exercita drepturile precizate mai sus, pentru a ne adresa orice întrebare referitoare la aceste drepturi sau pentru a ne cere lămuriri cu privire la oricare dintre prevederile acestei informări, vă rugăm să ne contactați oricând, utilizând informațiile de contact.

Cum se pot transmite cererile sau plângerile – persoana de contact

Pentru a afla mai multe informații cu privire la datele cu caracter personal, cu privire la modul în care datele sunt colectate, prelucrate și protejate sau pentru a cere orice lămuriri referitoare la cele menționate în acești Temeri și Condiții orice utilizator poate contacta la orice moment responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal din cadrul companiei, adresându-se prin mail la [email protected] sau prin corespondenta postala la Miercurea Ciuc, str. Petofi Sandor nr. 53, jud. Harghita, .

16. Forță majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

17.Legea aplicabilă

Prezentul contract este supus legii Române. Eventualele litigii apărute între UCMR-RMCSSZ și utilizatori/clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești Române competente.

18. Oferte speciale

UCMR-RMCSSZ nu are în desfășurare campanii cu oferte speciale.

19. Modificarea termenilor și condițiilor

UCMR-RMCSSZ are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile cuprinse în Termeni și condiții sau Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare prealabila și fără a fi obligata sa îndeplinească vreo alta formalitate fata de Utilizatori. Orice modificare este acceptata deplin și necondiționat de către Utilizatorii site-ului prin simpla utilizare sau accesare a site-ului sau a oricărei facilitați oferite de site, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea site-ului și/sau utilizarea în orice mod a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.